Фондација ХЕМОФАРМ расписује КОНКУРС за школску 2023/2024. годину за доделу 10 стипендија.

Можеш и ти!

Студентима који су први пут уписали завршну годину основних/интегрисаних академских студија на факултетима чији је оснивач Република Србија и то на:

 • Медицинским факултетима;
 • Фармацеутским факултетима;
 • Технолошким факултетима;
 • Биолошким факултетима;
 • Хемијским факултетима;
 • Техничким факултетима електро и машинског усмерења;
 • Факултету техничких наука, смер графичко инжењерство и дизајн.

Конкурс је отворен за студенте који су у досадашњем студирању остварили просек оцена најмање 8,50.

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који су држављани Републике Србије. Осим просечне оцене, предност приликом одабира код истог успеха и истих резултата на селекцији имају студенти лошијег материјалног стања.

Будући стипендисти Фондације ХЕМОФАРМ у школској 2023/2024. години имаће прилику да буду део ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ „МОЖЕШ И ТИ“ односно Менторског и Internship програма стручне праксе и да у контакту са експертима ХЕМОФАРМ А.Д. унапреде своја знања и вештине неопходне за лични и професионални развој.

Конкурс Фондације ХЕМОФАРМ се спроводи у две фазе:

1) У првој фази конкурса, приликом поступка пријављивања, кандидати аплицирају путем вебсајта Фондације ХЕМОФАРМ и попуњавају електронски онлине образац уз који је неопходно да доставе следећу документацију:

 • биографију/CV
 • мотивационо писмо (у коме су образложени разлози конкурисања)
 • пристанак кандидата за обраду података о личности у смислу Закона о заштити података о личности (уколико у другој фази конкурса кандидат долази на разговор/интервју неопходно је да достави оригинал овог документа)

2) У другој фази конкурса, врши се селекција достављених онлине пријава и одабир кандидата. Кандидати који уђу у ужи избор се у овој фази позивају на тестирање и индивидуалне разговоре (интервјуе), уз обавезу да доставе/или донесу на увид следећу конкурсну документацију у оригиналу/овереној фотокопији/фотокопији:

 • оригиналну потврду факултета о упису завршне године студија први пут за студенте основних/интегрисаних академских студија;
 • оригиналну потврду факултета о положеним испитима са просечном оценом у досадашњем студирању за студенте основних/интегрисаних академских студија;
 • фотокопије освојених награда, диплома, признања и сл. (само са факултета);
 • преглед објављених радова (уколико их кандидат има);
 • потврде о волонтирању, учешћу у друштвено одговорним акцијама/пројектима, потврде о стручној пракси, учешћу на стручним скуповима и сл.;
 • фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (може бити старије и од 6 месеци – оригинал је потребно доставити/донети на увид);
 • потврду о просечним НЕТО примањима родитеља/старатеља и чланова уже породице кандидата у периоду од 01.01 – 31.08.2023. издату од стране послодавца код којег је родитељ/старатељ/члан уже породице запослен. За предузетнике – потврда од овлашћеног рачуноводственог сервиса о оствареном годишњем приходу. За незапослене, потврда о незапослености коју издаје Национална служба за запошљавање (потврда из општине о просеку примања по члану домаћинства није одговарајући документ);
 • пристанак за обраду података о личности чланова уже породице кандидата, у смислу Закона о заштити података о личности (неопходно је да достави оригинал овог документа)

Резултати селекције су један од критеријума за избор стипендиста.

Поред наведене документације Фондација ХЕМОФАРМ задржава право да у било ком моменту од кандидата, у случају постојања оправданих потреба, ради утврђивања њиховог материјалног стања и успеха на студијама, захтева и другу документацију: потврде, уверења, изјаве и сл. (нпр. извод из катастра непокретности, који издаје Служба за катастар непокретности РГЗ, изјаву о осталим примањима кандидата и чланова уже породице, потврда о катастарском приходу која се издаје у Пореској Управи, итд.).

Студентима завршне године основних/интегрисаних академских студија стипендија ће се исплаћивати у периоду од октобра 2023. до септембра 2024. године, изузев јула и августа, најкасније до 15ог у месецу за текући месец.

Фондација ХЕМОФАРМ ће са свим подацима о личности до којих дође у току конкурса поступати у свему у складу са одредбама Закона о заштити података о личности и датим пристанцима за обраду.

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.

Конкурс је отворен од 9.10.2023. до 9.11.2023. године.

Извор: Стартуј

Leave a comment