INGRAD ENERGO“ d.o.o. је предузеће чија је основна делатност инжењеринг на термоенергетским објектима, термотехничким и гасним инсталацијама. Ово подразумева фазе почев од предлагања решења, преко израде пројектно-техничке документације и монтаже до одржавања система у експлоатацији. Предузеће је основано 2001. године у Лозници и од самог почетка се бави ремонтним радовима технолошких енергетских система и израдом термотехничких инсталација.

Пројектант у машинству

ОПИС ПОСЛА – ПРОЈЕКТАНТ:

  • Комуникација са инвеститором везано за израду пројектног задатка са избором оптималних решења
  • Пројектовање дистрибутивних градских гасовода и унутрашњих гасних инсталација стамбених, пословних и индустријских објеката
  • Пројектовање инсталација грејања, хлађења и вентилације стамбених, пословних и индустријских објеката
  • Спровођење обједињене процедуре за добијање дозволе за градњу

Извор: Стартуј

Leave a comment