Осигурање као институт усмерен је на заштиту људи од различитих опасности којима може бити изложен у различитим периодима. Та заштита усмерена је и на осигураника и оштећеног. Без обзира на своју неопходност, делује да у нашем друштву није заживела култура осигурања.

 

Са развојем друштва, развијале су се и човекове потребе да ступа у разноврсне друштвене-економске односе. Сваки од тих односа вукао је са собом одређени ризик од ког је требао да се заштити осигураник, а и потенцијално треће лице. Са том интенцијом развило се осигурање које се налази на међи између правних, економских и техничких наука. Како би се разумела сврха осигурања и људи потенцијално размислили да се више служе услугама осигурања, потребно је разумети неке од основних појмова.

КО СУ ЛИЦА У ОСИГУРАЊУ 

Прва уговорна страна која највише и диктира услове под којима се закључује уговор јесте осигуравач, односно осигуравајуће друштво. Друга уговорна страна јесте оно лице које закључује уговор како би се осигурало од одређеног ризика, а то лице се зове уговарач осигурања. Уговарач осигурања најчешће јесте и осигураник, лице чије је ствар или личност осигурана и коме припадају права из осигурања. Такође, код осигурања лица јавља се осигурано лице за чији се живот или телесни интегритет везује наступање осигураног случаја.
Приликом закључивања уговора о осигурању, јавља се и корисник осигурања као лице које није закључило уговор о осигурању, али коме припадају користи, односно права из овог уговора. У овом односу се јављају и трећа оштећена лица која су претрпела штету наступањем осигураног случаја.

ЈОШ НЕКИ ОД ОСНОВНИХ ПОЈМОВА 

Врло је важно разликовати осигурани случај од осигураног ризика. Осигурани ризик је разлог због кога желимо да се осигурамо и предупредимо опасност која потенцијално може да нам прети. Осигурани случај је појам који стоји у вези са овим појмом, али ови појмови нису исти. У тренутку када наступи осигурани случај, јавља се право уговарача осигурања да тражи накнаду штете. Осигурани случај јесте будући неизвесни догађај чије наступање или ненаступање не зависи од воље осигурања. Из овога закључујемо да је ризик само могућност наступања неког догађаја који потенцијално може представљати опасност по нас, док је осигурани случај догађај чијим се наступањем остварује осигурани ризик и чијим наступањем настаје право на тражење накнаде.
Још је важно знати да је основна подела у осигурању на осигурање имовине и осигурање лица. Код осигурања лица осигуравамо наш живот или телесни интегритет. Код осигурања имовине најчешће осигуравамо ствари у нашој имовини, али такође осигуравамо се и од одговорности. Осигурање имовине и осигурање лица имају сличности и разлика, а најзначајнија разлика у томе је што осигурање имовине има обештећујући карактер. То би значило да у случају настанка штете осигураник бира да ли ће накнаду тражити од осигуравача по основу уговора о осигурању, или од лица које је проузроковало штету. Осигураник нема право на обе накнаде. Ово правило не важи код осигурања лица осим у неким изузецима.

ЗНАЧАЈ ОСИГУРАЊА 

Од времена настанка осигурања оно је било институт који је био усмерен на спречавање наступања осигураних ризика, као и на правовремено и адекватно реаговање уколико осигурани ризик наступи. Отуда је осигурање имало велику функцију у заштити појединца, који се често јавља у улози потрошача који користи услуге осигурања. Тиме је и појединац био охрабриван да ступи у многобројне друштвене односе, који су са развојем друштва и економије били све разноврснији, бројнији и неопходнији. То је имало позитивног утицаја не само појединца, него и на економију и привреду у целини. Осигурање је имало интенцију подстицања појединца да ступе у многе друштвено-економске односе, а на глобалном нивоу је развијало економију и привреду у целини.Такву сврху више него икада осигурање има данас у модерном друштву, када се дигитално доба све више развија, те се и ту шири круг друштвено-економских односа у које можемо ступити.
Осигурање нам помаже да будемо сигурни, било да осигуравамо наш живот (телесни интегритет) или имовину. Просто са осигурањем имамо гаранцију да ће у наступању опасности у нашем личним, друштвеним или економским активностима, бити сачуван наш интерес од тих опасности, а у неким случајевима, и интерес чланова наших породица.

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДРА СЕКУЛИЋ
ИЗВОР: UNSPLASH.COM

Leave a comment