Сврха специјалистичких академских студија- специјалиста фармације је да студенту омогући, да сагледа и дефинише одлуке и активности усмерене на остваривање циљева једне здравствене организације, при чему су њене способности и расположиви ресурси усклађени. Студент ће моћи да анализира тренутну ситуацију, формулише одговарајуће стратегије, те стратегије спроведе у дело и оцењује, модификује или мења, у зависности од потребе.

SAS специјалиста фармације

Маркетинг у здравству је област која се непрестано развија и у којој се промене одвијају огромном брзином. Циљ специјалистичких академских студија – специјалиста фармације је да студентима пружи неопходне компетенце на основу којих функционише маркетинг и да истакне њихов утицај на пословне перформансе једне организације. Учесницима у доношењу одлука унутар сваке организације, неопходно је да дефинишу: како процеси маркетинга могу да донесу корист како појединцу тако и организацији; која је повезаност између маркетинга и пословних перформанси једне организације; које су импликације маркетинга; како маркетинг може да помогне организацији да изађе на крај са променама у свом екстерном и интерном окружењу и како координирати организационе јединице.

Крајњи циљ делатности Факултета медицинских наука је стварање компетентних и квалитетних стручњака из области маркетинга у здравству који су усвојили највише етичке и професионалне стандарде.

Стечено знање омогућава студентима коришћење стручне литературе и решавање проблема везаних за маректинг у систему здравствене заштите који се јављају у њиховом окружењу, и оспособиће их за употребу научних метода у здравственим истраживањима. Упоредивост исхода студијског програма са релевантним међународним узорима је основ стратегије обезбеђења квалитета наставног процеса Факултета медицинских наука.

Специјалистичке академске студије организују се у оквиру једне академске године. Максималан број студената по години је 48. Специјалистичке академске студије садрже 6 обавезних и 3 изборна предмета, од чега морају да положе 6 обавезних предмета, 2 изборна предмета, да обаве самостални истраживачки рад, стручну праксу и да одбране завршни рад. Студент је обавезан да упише предмете са укупним бројем бодова 25 ЕСПБ у I семестру и 25 ЕСПБ у II семестру (без завршног рада).

Извор: Стартуј

Leave a comment