Расписује се Конкурс за доделу 6 (шест) награда Задужбине Ђоке Влајковића за најбоље научне радове младих научних радника Универзитета у Београду.

Конкурс за доделу 6  награда Задужбине Ђоке Влајковића

Конкурсом се из средстава Задужбине Ђоке Влајковића додељују награде у износу од по 150.000,00 динара.

Изузетно, у случају пријаве већег броја радова који задовољавају прописани критеријум, а у складу са расположивим средствима, може се доделити већи број
награда.

Награде се додељују младим научницима из сваке од групација друштвено хуманистичких, медицинских, природно-математичких и техничко-технолошких наука.

У случају да радови у некој од групација не задовољавају услове Конкурса, награде се преносе другим групацијама, и то сходно степену конкурентности.

На Конкурс се могу пријавити кандидати запослени на Универзитету у Београду, старости до 40 година на дан 31. децембра 2022. године.

На Конкурс се може пријавити један научни рад који претходно није упућиван на конкурсе Задужбине Ђоке Влајковића.

На Конкурс се може поднети научни рад евидентиран ДОИ бројем издавача са СЦИ или ССЦИ листа у периоду од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2022. године, на коме је кандидат одговорни аутор (corresponding author) са афилијацијом Универзитета у Београду.

Потребна документација:

  • Комплетно попуњена Пријава (Образац преузети са интернет странице Универзитета у Београду у делу „Стипендије и конкурси“),
  • Потврда о радном односу на Универзитету у Београду,
  • Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте (без чипа),
  • Научни рад који је објављен у часопису издавача са СЦИ или ССЦИ листа,
  • Сва мишљења свих рецензената током читавог процеса рецензије (од првог прегледања до прихватања за објављивање без исправки).
  • Комплетна документација наведена у члану 7. Одлуке, доставља се у електронској и штампаној форми.

Пријава
Рок за подношење пријава је од 15. децембра 2022. године до 28. јануара 2023. године.

Документација у штампаној форми подноси се на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – Конкурс за награду Задужбине Ђоке
Влајковића.

Документација у електронској форми доставља се као један документ у ПДФ формату на адресу: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон: (011) 3207-426 или на адресу popovm1@rect.bg.ac.rs.

Извор: Стартуј

Leave a comment