Грађевински факултет у Београду организује докторске студије на студијском програму докторских академских студија “Геодезија и геоинформатика”.

Да ли те занимају докторске студије?

Програм траје 3 године и има 180 ЕСПБ бодова.

По завршетку студијског програма студент стиче академски назив доктор наука – геодезија.

Услови за упис
За упис на докторске студије може конкурисати лице које има завршене одговарајуће мастер академске студије, односно интегрисане студије са најмање 300 ЕСПБ бодова, односно завршене најмање четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона, и општом просечном оценом од најмање 8. Такође могу конкурисати и лица која имају општу просечну оцену мању од 8, уколико имају најмање један научни рад објављен или прихваћен за објављивање у међународном часопису са СЦИ листе, а пре уписа на докторске студије. У студијском програму докторских студија прописују се одговарајуће завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије као услов за упис на докторске студије (грађевинарство, геодезија и геоинформатика и друге сродне студије). На докторске студије може се уписати лице које зна један светски језик.

Структуру студијског програма погледај ОВДЕ као и све остале информације.

Извор: Стартуј 

Leave a comment