Да ли те занима конкурс за сарадника за правне послове. Погледај детаље конкурса.

ФОТО: Марија Ердељи – Да ли те занима конкурс за адвокатског приправника?

Опис послова – дужности:

 • Прати промене у законској регулативи и благовремено имплементира све законске новине и промене
 • Припрема директору Друштва анализу и предлоге у вези примене законских прописа;
 • Израђује опште и појединачне акте Друштва и усклађује их са прописима и потребама рада и пословања Друштва;
 • Пружа правну помоћ свим секторима Друштва;
 • Заступа Друштво пред надлежним судовима као и другим органима, и одговоран/а је за стручно и ажурно поступање;
 • Сачињава поднесаке у судским и другим поступцима (тужбе, жалбе, кривичне пријаве, предлози за извршења и сл.);
 • Израда аката који су предмет регистрације пред АПР-ом и спровођење поступка регистрације промена;
 • Сачињавања и оцењује правну ваљаности свих врста уговора као и других аката;
 • Припрема материјале и организације седнице скупштине друштва и надзорног одбора;
 • Врши едукације запослених у вези са обавезама по основу нових законских прописа и подзаконских аката или њихових измена;
 • Сарадња и кореспонденција са инспекцијским органима у вези са применом законских прописа и саветодавне функције;
 • Сарадња и кореспонденција са адвокатским канцеларијама;
 • Води евиденцију и сачињава извештај о свим споровима као и трошковима поступака;
 • Усклађује вршење делатности Друштва са свим позитивним прописима;
 • Израђује појединачна акта и врши контролу имовинско-правних као и свих других уговора из пословних активности Друштва;
 • Сачињава радно-правне акте и учествује у свим фазама поступка поводом повреде радне обавезе и/или поводом кршења радне дисциплине.

Услови:

 • Стручна спрема- VII степен стручне спреме, правни смер,
 • Радно искуство- пожељно минимум 3 године на истим или сличним пословима;
 • Посебна знања и способности- организаторске способности, активно знање енглеског језика, познавање рада на рачунару.

Рок пријаве је до 5. 2. 2021. године.

Извор: Infostud.com

Leave a comment