Расписан је конкурс за дипломираног правника. Рок пријаве је до 03.10.2020. године.

Да ли те занима овај конкурс?

Опис посла:

 • Планира, организује, координира и контролише све правне, кадровске и опште послове Друштва.
 • Прати и непосредно спроводи прописе из области права и других области које се односе на пословање друштва.
 • Припрема и усклађује нормативна акта са позитивним прописима.
 • Ради на изради општих аката, уговора, споразума и других аката из делокруга струке и одговора за примену законских прописа којима се регулишу све области деловања привредног субјекта.
 • Обавља све административне послове у вези са пријемом, распоређивањем и престанком рада запослених: припрема уговоре о раду и сва решења из области рада за потписивање;
 • води листу боловања и израђује план коришћења годишњих одмора; води контролу радних сати за целокупно особље хотела;
 • евиденцију о искоришћености годишњих одмора; матичну књигу запослених радника; врши оверу различитих докумената (здравствених књижица, административних забрана).
 • По потреби ради са надлежним инспекцијским и контролним органима.
 • Обавља послове око набавке канцеларијског материјала.
  Координира и обезбеђује благовремени пренос информација међу запосленима.

Опште дужности:

 • Да у потпуности разуме хотелски приручник за запослене и да се придржава правила и процедура садржаних у њему, укључујући и она која се односе на противпожарну заштиту, хигијену, здравље и безбедност.
 • Да одржава добре колегијалне односе у оквиру Друштва.
 • Да одржава висок стандард личне хигијене и изгледа.
 • Да спроводи промене у функционисању Друштва, у складу са променама у хотелској индустрији, компанији или хотелу.
  Да извршава све друге разумно постављене дужности и обавезе.

Услови за обављање посла:

СТРУЧНА СПРЕМА: VII степен стручне спреме, правни факултет.
РАДНО ИСКУСТВО: Најмање једна година рада на сличним пословима.
ПОСЕБНА ЗНАЊА: Познавање једног страног језика и рада на рачунару (Windows ,Office). 
Пожељно је да кандидат:

 • Поседује особине као што су: тачност, систематичност, одговорност, орјентисаностнадетаље, истрајност и посвећеност;
 • Има изражене комуникацијске и организацијске вештине;
 • Има радно искуство на истим или сличним позицијама.

Извор: Infostud.com

 

Leave a comment