За пријем кандидата у радни однос на неодређено време уз пробни рад у трајању од шест месеци за радно место:

 • Асистент генералног директора
 у ОЈ Извршни одбор, 1 извршилац

Пријави се на конкурс!

Услови:

 • први степен основних академских студија хуманистичких наука
 • радно искуство: 3 година радног искуства на истим или сличним  пословима
 • потребно знање енглеског језика (напредни ниво), дигитална писменост –  квалитетно и поуздано коришћење информационих технологија у раду и основних програмских апликација (обрада текста, интернет и електронска пошта, табеларне калкулације),
 • пословна комуникација – поседовање знања и вештина неопходних за ефикасну усмену и писану пословну комуникацију

Опис посла радног места:

 • пружа подршку активностима генералног директора
 • обезбеђује чување свих материјала, записника и одлука од значаја за Друштво
 • води комуникацију и кореспонденцију у складу са захтевима генералног директора
 • заказује састанке и комуницира све битне елементе за њихово одржавање
 • припрема сву потребну документацију за реализацију састанака
 • води и доставља записнике са састанака органа Друштва
 • организује службена путовања за потребе генералног директора
 • пружа подршку у превођењу пословне документације
 • обавља и остале послове по налогу генералног директора у складу са Законом о раду и општим актима Друштва

Место рада: Аеродром Никола Тесла Београд, Београд 59, Сурчин или Шпанских бораца 3, Нови Београд.

Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан и да учеснику конкурса раније није престајао радни однос због теже повреде дужности из радног односа.

Рок за подношење пријаве: рок за подношење пријава је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања на сајту poslovi.infostud.com.

Уколико сте заинтересовани за позицију и Ваш профил одговара наведеним критеријумима, позивамо Вас да пошаљете биографију са мотивационим писмом, као и фотокопију лиценци за радна места за која су иста предвиђена додатним условом.

Само кандидати који уђу у најужи избор имаће обавезу достављања оверене фотокопије уверења надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак и да није под истрагом (уверење не старије од шест месеци), оверену фотокопију уверења надлежног МУП-а да кандидат није кривично осуђиван као и оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема.

Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време уз пробни рад у трајању од шест месеци.

Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне и разумљиве, изборни поступак ће се спровести у просторијама АД Аеродром Никола Тесла Београд у улици Шпанских бораца бр.3, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на бројеве контакт телефона који су навели у својим пријавама, а ради провере стручних квалификација.

Напомене: Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 90 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на wеб страници www.antb.rs

Последњи дан пријаве на конкурс је 21.03.2020. године.

Попуњену пријаву и наведена захтевана документа доставити електронским путем или на адресу:

АД Аеродром Никола Тесла Београд
Сектор правних послова
Шпанских бораца 3,11070 Нови Београд

Са назнаком „За конкурс за пријем на радно место _“ (навести назив радног  места за који се кандидат пријављује).

Више информације потражите овде.

Извор: Infostud.com

Leave a comment