Српска банка а.д. расписује оглас за радно место апликативни програмер (1 извршилац), на одређено  време у трајању од 6 месеци, место рада: Београд

Потребан је апликативни програмер!

Кратак опис послова за наведено радно место:

  • Развој, тестирање и одржавање апликација, извештаја и ЕТL софтвера користећи ORACLE и Microsoft SQL Server платформе,
  • Анализа и имплементација захтева клијената,
  • Израда, идентификација, развој и тестирање технолошко – техничких решење са пословним корисницима,
  • Израда техничке документације за крајњег корисника.

Потребне квалификације, знања и вештине:

  • ФОН, ЕТФ, ПМФ, машински факултет или друга висока школа рачунарско–техничког смера, VII 1 степен стручне спреме,
  • Познавање Data warehouse и BI концепата, ORACLE и Microsoft SQL Server платформе,
  • Познавање Microsoft Visual Studio,
  • Познавање методологија, технологија и организације ИС,
  • Знање енглеског језика,
  • Одличнe вeштинe пoслoвнe кoмуникaциje и oриjeнтисaнoст нa тимски рaд.

Уз пријаву на конкурс потребно је да кандидати доставе своју радну биографију (CV).

Неблаговремене пријаве и пријаве без радне биографије неће се узети у разматрање.

Само кандидати који уђу у ужи избор ће бити контактирани.

 Рок за подношење пријава је 12.10.2019.

Leave a comment