Фондација Никола Којовић расписује конкурс за доделу стипендија ученицима средњих школа и студентима високошколских установа.

Буди стипендиста!

У школској 2019/20. години Фондација ће доделити 2 (две) стипендије ученицима средњих школа и 4 (четири) стипендије студентима високошколских установа.

Нето износ стипендије је 11.700,00 динара месечно по кориснику стипендије.

Стипендије које се додељују ученицима исплаћују се у 10 (десет) једнаких месечних рата.

Стипендије које се додељују студентима исплаћују се у 12 (дванаест) једнаких месечних рата.

Услови за доделу стипендија за студенте високошколских установа су:

 • Да има држављанство Републике Србије, Републике Српске или Црне Горе;
 • Да је студент без једног или оба родитеља, или студент чији родитељи имају ниска примања, или да је посебно успешан у школовању;
 • Да је редовно уписао прву годину основних академских студија или основних струковних студија које се финансирају из буџета Републике Србије;
 • Да је редован студент првог степена (основне академске студије или основне струковне студије) или студент другог степена (мастер академске студије) чује се студије финансирају из буџета Републике Србије;
 • Да, као редовно уписан студент прве године, испуњава услове из конкурса за средње школе;
  Да има успех са најнижом просечном оценом 8,00 током свих студија, уз услов давања године за годину и остварених минимум 48 бодова по години студија, по европском систему преноса акумулације бодова (у даљем таксту ЕСПБ);
 • Да истовремено не прима стипендију од физичких лица или других правних лица која су корисници буџета;

Потребна документа која се достављају уз пријаву којима се доказује испуњеност услова су:

 • Уверење о држављанству Републике Србије, Републике Српске или Црне Горе;
 • Фотокопија личне карте студента (извод из читача);
 • Уверење о просечном месечном приходу по члану породице за период јануар-јун текуће године;
 • Потврда факултета о висини просечне оцене свих положених испита током студирања до дана расписивања конкурса;
 • Потврда факултета да је студент чије се студије финасирају из буџета Републике Србије први пут уписао одређену годину студија у школској години у којој је објављен конкурс, и да је стицао услов давања године за годину;
 • Изјава подносиоца пријаве која је оверена од стране надлежног органа, да није корисник других општинских, градских, републичких стипендија или стипендија из средстава других правних лица која су корисници буџета, или уколико је корисник, да ће се по добијању стипендије Фондације, одрећи других стипендија;

Листа кандидата за доделу стипендија утврђује се на основу следећих критеријума:

 • Успех остварен у претходно завршеној години, или годинама студија:
 • просек оцена 8 или више – 5 бодова;
 • Просек примања по члану домаћинства издат од надлежног органа:
  испод просека – 6 бодова;

Освојене награде:
Освојене награде на градским, републичким и међународним такмичењима признатим од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у школској години која претходи објављивању конкурса, а вреднују се на следећи начин:

 • Освојено прво место на међународном такмичењу – 9 бодова;
 • Освојено друго место на међународном такмичењу – 8 бодова;
 • Освојено треће место на међународном такмичењу – 7 бодова;
 • Освојено прво место на републичком такмичењу – 6 бодова;
 • Освојено друго место на републичком такмичењу – 5 бодова;
 • Освојено треће место на републичком такмичењу – 4 бода;
 • Освојено прво место на градском такмичењу – 3 бода;
 • Освојено друго место на градском такмичењу – 2 бода;
 • Освојено треће место на градском такмичењу – 1 бод;

Редослед кандидата утврђује се на основу успеха оствареног током студирања, као и материјалног статуса студента.

Успех остварен током студирања вреднује се висином просечне оцене свих положених испита до дана расписивања конкурса.

Кандидати се рангирају према оствареној просечној оцени за време студирања и освојеним наградама на такмичењима.

Уколико два или више кандидата остварује исти успех, предност при рангирању имаће кандидат без једног или оба родитеља и слабијег материјалног статуса.

Комисија за формирање ранг-листе за доделу стипендија ученицима и студентима Фондације, утврђује ранг-листу за студенте високошколских установа.

Рок за достављање пријава је до 18.08.2019.

Образац пријаве за конкурс може се преузети на сајту Фондације Никола Којовић (www.fondacijanikolakojovic.rs)

Пријаве на конкурс треба доставити на адресу фондације, са назнаком:
„Пријава за Конкурс за доделу стипендија ученицима средњих школа и студентима високошколских установа у школској 2019/20. години.“ или препорученом пошиљком на адресу: ФОНДАЦИЈА НИКОЛА КОЈОВИЋ, Омладинских бригада 16 а, Београд – Нови Београд

Неблаговремено пристигле и непотпуне пријаве комисија неће узети у разматрање.

Резултати конкурса биће објављени на сајту Фондације дана 20.08.2019. године.

Приговори на резултате конкурса могу се доставити на адресу у року од 3 дана од дана објављивања резултата на сајту Фондације.

Образац 1 – студенти
Образац 2 – средњошколци (више информација можете пронаћи овде)

Извор: Infostud.com

Leave a comment