За пријем кандидата у радни однос, за радно место:

  • Помоћник извршитеља
    на одређено време.

Место рада је у Суботици

Конкуриши!

Општи услови за рад су: да је кандидат држављанин Републике Србије, да кандидату није престајао радни однос код претходног послодавца због теже повреде радне дужности, да се против кандидата не води кривични поступак и није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

Посебни услови за рад су: стечено више или високо образовање, звање правника или дипломираног правника. Знање језика средине (мађарски језик) ће се сматрати предношћу.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

  • радна биографија (CV)
  • диплома којом се потврђује стручна спрема (у фотокопији, оригинал на увид)
  • други докази о стеченим знањима и вештинама

Остали услови: опис радног места и посебних услова, потребних знања и способности кандидата који се проверавају за рад, као и о начину одабира кандидата, могу се лично сазнати у канцеларији Извршитеља, код пословног секретара извршитеља.

Рок за подношење пријаве: рок за подношење пријаве на конкурс је 23.08.2019., и почиње да тече наредног дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање.

Пријаве се шаљу на адресу: Канцеларија јавног извршитеља Дамир Шите, Суботица, Улица Максима Горког број 9-11/први спрат, са назнаком: „за конкурс“, или путем електронске поште.

Додатне информације можете добити позивом на број 024 554 266.
Остало: Неблаговремене и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази ће бити одбачене. Канцеларија извршитеља ће контактирати само кандидате који уђу у ужи избор, иста не врши дискриминацију на основу расе, боје коже, пола, вероисповести, националности, етничког порекла или инвалидитета. Одабир кандидата се заснива на квалитету и конкурс је отворен за све који испуњавају утврђене услове.

Место, дан и време провере оспособљености, знања и вештина у поступку одабира кандидата ће се утврдити накнадно, о чему ће кандидати који уђу у ужи избор бити појединачно обавештени.

Извор: Infostud.com

Leave a comment