Министарство за европске интеграције Владе Републике Србије расписало је наградни конкурс за избор најбољих индивидуалних студентских радова о европској интеграцији и процесу приступања наше земље Европској унији.

Пријави се!

Циљ овог наградног конкурса је да непосредно укључи младе академске грађане у отворену аргументовану дебату о битним аспектима приступног процеса и чланства Републике Србије у Европској унији.

Радови би требало да одговоре на једно од пет питања:

Који све изазови и фактори утичу на приступни процес Србије?
На који начин процес европске интеграције креира и подупире реформске потенцијале Србије?
Шта чини привлачним европску идеју, европски интеграциони пројекат, друштвени и вредносни модел ЕУ?
Какве предрасуде о европској интеграцији Србије постоје и на који начин би могле да буду превазиђене?
Каквој реформисаној Европској унији реформисана Србија треба да приступи?

Хонорари за ауторе најбоље рангираних радова:

Аутор прворангираног рада закључиће Уговор о ауторском делу са Министарством и добити хонорар у висини од 85.000 динара нето.
Аутор другорангираног рада закључиће Уговор о ауторском делу са Министарством и добити хонорар у висини од 55.000 динара нето.
Аутор трећерангираног рада закључиће Уговор о ауторском делу са Министарством и добити хонорар у висини од 35.000 динара нето

Начин пријављивања на конкурс
Рад се, доставља у једном штампаном примерку и у електронском облику на једном компакт диску.

На штампаном и електронском примерку рада не сме бити наведено име и презиме студента који је аутор, као ни ма који други лични подаци који могу откривати његов идентитета.

Поред рада у штампаној и електронској форми, доставља се приложен засебан затворени коверат у ком мора да буде посебан документ који обавезно садржи: име и презиме студента, контакт податке студента (адреса електронске поште, број фиксног и мобилног телефона), назив факултета, назив студијског програма, степен и година студија, назив рада и број индекса.

Заједно се рад у једном штампаном примерку и у електронском облику на једном компакт диску и засебна затворена коверта са личним подацима достављају у једној запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту.

Приспеле пријаве које не испуњавају овај захтев, неће бити узети у разматрање.

Претходно наведена пријавна документација за конкурс, с напоменом на коверти “За студентски конкурс“, доставља се или лично на писарници, или слањем поштом,
адресирана на:

Министарство за европске интеграције,

Сектор за комуникације и обуку и припрему српске верзије правних тековина, Европске уније,

Немањина 34,

11000 Београд

Рок за конкурисање
Конкурс ће бити отворен од дана објављивања, 5. априла, закључно са 31. мајем 2019. године. Благовременом доставом сматраће се и достављање препорученом пошиљком предатом пошти најкасније до наведеног закључног термина трајања конкурса, без обзира на датум приспећа у Министарство за европске интеграције.

Неће се разматрати пријаве послате после наведеног рока, нити пријаве послате на други начин (на пример факсом или електронском поштом) или испоручене на другу адресу.

Резултати конкурса биће објављени на званичној интернет страници Министарства за европске интеграције www.mei.gov.rs. Сви аутори чији радови буду одабрани за објављивање биће појединачно контактирани.

Извор: Najstudent.com

Leave a comment