ДОО „EMERALD HILL“ Нови Сад, расписује оглас за пријем у радни однос једног извршиоца у својству приправника у трајању приправничког стажа од 1 године за обављање послова:

 • Референт набавке и продаје – приправник
 • Нови Сад

Пријави се!

Услови:

 • VII ССС економске, агро-економске или пољопривредне струке,
 • Без искуства.

Опис послова радног места:

 • Врши уговарање свих врста репроматеријала и готових производа потребних за процес производње и даљу продају,
 • Договара набавку резервних делова за текуће и инвестиционо одржавање и оперативно спроводи њихову набавку, те врши уговарање свих врста репроматеријала и готових производа потребних за процес производње и даљу продају,
 • Предлаже услове набавке основних средстава и учествује у избору најповољније понуде,
 • Прати тржишне цене материјала,
 • Врши набавку канцеларијског материјала и средстава репрезентације,
 • Прати кретање и обраду документације,
 • Уговара транспорт и пријем уговорених репроматеријала и готових производа,
 • Учествује код избора најповољније понуде,
 • Врши уговарање продаје производа,
 • Организује рад код испоруке готових производа,
 • Прати наплату продатих производа,
 • Учествује у изради производно финансијског плана,
 • Учествује у организацији магацинске службе,
 • Одобрава набавку по основу издатих требовања, одговара за њену тачност,
 • Води рачуна о редовном ажурирању комерцијалних докумената,
 • Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца,
 • Учествује у редовним и ванредним пописима опреме и друге имовине Друштва, у складу са Одлуком директора Друштва,
 • Свакодневно примењује и одговара за спровођење мера безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите,
 • За свој рад непосредно одговара комерцијалном директору.

Пријаве на оглас поднети најкасније до 01.02.2019. године, на адресу:

ДОО „EMERALD HILL“ Нови Сад,
Нови Сад, ул. Булевар војводе Степе бр. 52 или електронским путем.

Контакт телефон: 021/3829920.

Извор: Najstudent.com

Leave a comment