Услови за доделу стипендије
Право да остваре студентску стипендију „Света Петка“ имају студенти факултета са седиштем у Нишу у саставу Универзитета у Нишу (Грађевинско-архитектонски факултет, Економски факултет, Електронски факултет, Машински факултет, Медицински факултет, Правни факултет, Природно-математички факултет, Факултет заштите на раду, Факултет уметности, Факултет спорта и физичког васпитања и Филозофски факултет):

Пријави се!
 • који су уписани први пут у текућој школској години на годину која није прва или завршна на основним академским или интегрисаним академским студијама,
 • чије се школовање финансира из буџета Републике Србије,
 • који нису губили ниједну годину током студија и
 • који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену најмање 9,00.

Право на стипендију не може остварити студент који је за текућу школску годину остварио право на стипендију у складу са одлуком надлежног органа Републике Србије или Града Ниша.

Право на студентску стипендију „Света Петка“ не може остварити студент који је у претходним школским годинама остварио право на студентску стипендију „Света Петка“, односно другу студентску стипендију у складу са одлуком надлежног органа Градске општине Медијана.

Стипендија може бити додељена само студенту који приликом расписивања јавног конкурса има пребивалиште на подручју Градске општине Медијана и без прекида најмање годину дана који претходе расписивању јавног конкурса.

Потребна документација за пријаву

 • Пријава на Јавни конкурс за доделу стипендије – у слободној форми и потписана од стране подносиоца пријаве
 • Уверење о статусу студента – оригинал или оверена фотокопија
 • Издавалац: факултет са седиштем у Нишу у саставу Универзитета у Нишу, на коме студент студира
 • Напомена: Уверење мора да садржи следеће доказе:
 • да има статус студента факултета са седиштем у Нишу у саставу Универзитета у Нишу
 • да је уписан први пут у текућој школској години на годину која није прва или завршна на основним академским или интегрисаним академским студијама
 • да се школовање студента финансира из буџета Републике Србије
 • да студент није губило ниједну годину током студија
 • да је студент, према наставном програму високошколске установе на којој студира, положио све испите из претходних година студија и
 • постигнуту просечну оцену свих положилих испита из претходних година студија заокругљену на другу децималу
 • Уверење о пребивалишту – оригинал или оверена фотокопија, Издавалац: Полицијска управа Ниш

Напомена: Уверење мора да садржи доказ да студент приликом расписивања јавног конкурса има пребивалиште на подручју Градске општине Медијана и без прекида најмање годину дана који претходе расписивању јавног конкурса

 • Лична карта – фотокопија

Напомена: лице које поседује личну карту са микроконтролером (чипом), уз фотокопију личне карте доставља и електронски читач личне карте.

Пријава
Рок за пријаву кандидата на конкурс за доделу стипендије је 23. новембар 2018. године.

Пријаве на Јавни конкурс, са свим доказима које је неопходно приложити уз пријаву, подносе се непосредно у Градској општини Медијана, ул. Париске комуне бб, у канцеларији број 3 или поштом, на адресу Градске општине Медијана, са назнаком: „Пријава на Јавни конкурс за доделу студентске стипендије „Света Петка“.

Критеријуми и вредновање кандидата
Приликом одлучивања, кандидати пријављени на јавни конкурс вреднују се на основу постигнуте просечне оцене свих положених испита из претходних година студија, према наставном програму високошколске установе на којој студирају, заокружене на другу децималу, тако да се кандидат са већом просечном оценом боље рангира у односу на кандидата са мањом просечном оценом.

Кандидати који по вредновању на основу постигнуте просечне оцене буду једнако рангирани, међусобно се вреднују на основу укупног броја остварених ЕСПБ бодова свих положених испита из претходних година студија, према наставном програму високошколске установе на којој студирају, тако да се кандидат са већим бројем остварених ЕСПБ бодова боље рангира у односу на кандидата са мањим бројем остварених ЕСПБ бодова.

Кандидати који по вредновању на основу укупног броја остварених ЕСПБ бодова буду једнако рангирани, остају једнако рангирани.

Остале важне информације
Одлуку о додели стипендије доноси Веће Градске општине Медијана, на предлог Комисије „Света Петка“.

Када одлучује о додели, Веће истом одлуком утврђује и висину месечног износ стипендије.

Одлука Већа је коначна.

Комисија ће предложити доделу стипендије прворангираном студенту са сваког од факултета. Уколико два или више студената буду прворангирани, Комисија ће предложити доделу стипендије свим прворангираним студентима факултета.

Стипендија се исплаћује у 12 једнаких месечних рата.

Стипендија се додељује без обавезе враћања.

На основу одлуке о додели стипендије, студент закључује уговор о стипендирању са Градском општином Медијана, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.

Уколико студент не приступи закључењу уговора о стипендирању у року од 15 дана од дана уручења одлуке о додели стипендије, Веће може донети одлуку да стипендију додели следећем студенту са ранг листе.

Ранг листа студената са сваког од факултета, предлог Комисије за доделу стипендије и одлука Већа о додели стипендије биће објављени на Сајту Градске општине Медијана, на адреси  док ће одлука Већа о додели стипендије добитницима бити достављена и на адресу пребивалишта.

Извор: Najstudent.com

Leave a comment