Покрајински секретеријат за високо образовање и научно-технолошку делатност објавио је јавни конкурс за пројекте под називом „Право на прву шансу“.

           Подршка младим научницима!

Услови

 1. да су држављани Републике Србије;
 2. да имају пребивалиште на територији Аутономне покрајине Војводине;
 3. да су звање доктора наука стекли у складу с барем једним од наведених модалитета:
 • у оквиру акредитованих докторских студија,
 • према раније важећим прописима,
 • нострификацијом звања стеченог на студијама у иностранству према важећим прописима у земљи стицања звања,
 • без нострификације звања стеченог на студијама у иностранству, ако је оно стечено на универзитету који је међу првих хиљаду универзитета – према Шангајској листи,

4. да поседују ажуриран картон научног радника као део јединствене базе података истраживача у АП Војводини коју води Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност (у даљем тексту: Секретаријат),

5. да су евидентирани у бази Националне службе за запошљавање као незапослена лица.

Кандидати који испуњавају наведене услове подносе предлог научноистраживачког односно примењено-истраживачког пројекта у трајању до 12 месеци. Елементи пројекта морају бити повезани са елементима одбрањене докторске дисертације или с другим научноистраживачким референцама кандидата.

Пројекат се усмерава ка једној или највише две од следећих научних области:

 • техничке науке;
 • технолошке науке
 • медицинске науке;
 • спортске науке;
 • природно-математичке науке;
 • биотехничке науке;
 • друштвене и хуманистичке науке;
 • правне и економске науке.

Кандидат мора имати препоруку најмање једног научног радника чији је укупни фактор компетенције преко 20 – на основу Критерујума за утврђивање и оцену истраживача за циклус истраживања 2013–2017. године Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Пријава

Пријава на конкурс подноси се у виду обрасца пријаве чију садржину прописује Секретаријат, а која је доступна на сајту Секретаријата.

Средства за реализацију акције „Право на прву шансу” предвиђена су буџетом Аутономне покрајине Војводине, а обим средстава утврђује се финансијским планом Секретаријата. За ове намене, Финансијским планом Секретаријата за 2018. годину планирано је 12.000.000,00 динара.

Потребна документација

 • потписан образац пријаве –два примерка, као и један примерак у електронској форми;
 • уверење о држављанству Републике Србије;
 • копија важеће личне карте (као доказ пребивалишта на територији АП Војводине);
 • уверење о стеченом звању доктора наука;
 • уверење о незапослености.

Јавни конкурс отворен је од датума расписивања до 15. септембра 2018. године.

Потребна документација се подноси у затвореној коверти с назнаком акција „Право на прву шансу” на адресу:

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

Бул. Михајла Пупина 16

21101 Нови Сад.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

За додатне информације можеш се обратити Марти Ђукић, путем телефона: 021/487-46-33, или путем мејла: marta.sinko@vojvodina.gov.rs.

Извор: Инфостуд

Leave a comment