КОМС је у потрази за генералним секретаром за период од 3 године уз могућност продужетка мандата, са одговорношћу непосредно Управном одбору, а посредно Скупштини КОМС-а. Конкурс траје од 1. фебруара до 1. марта 2018. године.

     Да ли желиш да радиш у КОМС-у?

Услови рада

 • Радно место у Београду;
 • Пуно радно време – 40 радних сати недељно;
 • Могућност путовања у земљи и иностранству.

Задужења и одговорности

 • Руковођење секретаријатом КОМС-а (оперативно управљање људским, финансијским и материјалним ресурсима)
 • Мониторинг и координација свих програма и пројеката КОМС-а (планирање и имплементација пројектних активности;
 • ангажовање и сарадња са експертима и партнерима; мониторинг и евалуација пројектних активности и програма у целини; извештавање о спроведеним активностима);
 • Израда и праћење реализације годишњих планова рада и буџета, у сарадњи са секретаријатом и Управним одбором КОМС-а;
 • Израда месечних и годишњих извештаја о раду КОМС-а;
 • Израда нормативних аката неопходних за рад секретаријата КОМС-а;
 • Сарадња и комуникација са институцијама, донаторима, организацијама, јавношћу и другим актерима;
 • Иницирање и спровођење активности прикупљања средстава и мапирање потенцијалних донатора;
 • Предлагање реактивних мера, програмских решења и политика Управном одбору, као одговора на новонастале ситуације у друштвено-политичком окружењу;
 • Заступање и представљање организације у екстерним односима;
 • Заступање организације у правном промету;
 • Старање о информисању, јавности и законитости рада организације;
 • Стручна, административна и техничка подршка у раду Управног одбора;
 • Извршавање других задатака поверених од стране Управног одбора.

Профил траженог кандидата/киње

Знања:

 • Познавање омладинске политике и прилика у Србији и Европи;
 • Познавање пројектног и финансијског менаџмента (пожељно искуство са пројектима подржаним из ЕУ фондова) – вештине планирања и писања програма и пројеката, имплементације, наџора, извештавања и евалуације пројеката;
 • Познавање законодавног оквира и стратешких докумената у области омладинске политике и сродних области у Србији;
 • Познавање донаторске политике у Србији;

Вештине и способности:

 • Одличне вештине координације пројеката и програма;
 • Одличне вештине управљања материјалним и људским ресурсима;
 • Добре комуникацијске и вештине преговарања;
 • Проактивност и способност покретања иницијатива;
 • Способност самосталног деловања;
 • Способност извршавања задатака под притиском;
 • Способност рада у тиму и добар тимски дух;
 • Флексибилност у раду;

Образовање: Висока стручна спрема (пожељно из области друштвених наука).

Радно искуство:

 • Минимум 5 година искуства рада у организацијама цивилног друштва (пожељно искуство у раду са младима и/или омладинском раду);
 • Минимум 5 година релевантног радног искуства у управљању пројектима;
 • Искуство у раду са различитим интересним групама (државне институције, бизнис сектор, цивилни сектор, експерти, итд.).

Остало:

 • Одлично знање енглеског језика;
 • Добро познавање рада на рачунару;
 • Узраста до 35 година у тренутку пријављивања на конкурс.

Сви заинтересовани кандидати и кандидаткиње треба да пошаљу свој ЦВ, три писма препоруке и мотивационо писмо (до 500 речи) на е-маил адресу konkurs@koms.rs са назнаком „Пријава за радно место генералног/е секретара/ке“ најкасније до 1. марта 2018. године (до 23:59). Неблаговремене пријаве неће бити узете у обзир.

Сви кандидати и кандидаткиње биће обавештени о исходу своје пријаве након истека рока за пријаву. Планирана су два круга селекције и разговора са кандидатима/кињама у периоду од 3. до 20. марта.

Предвиђени почетак радног ангажмана је 1. април 2018. године, са пуним радним временом. Очекује се да изабрани/а кандидат/киња присуствује заједничком тимбилдинг састанку КОМС тима, који ће се одржати у периоду од 23. до 25. марта 2018. године, ван Београда.

Више информација о КОМС-у и нашим активностима можеш наћи на сајту koms.rs.

За све додатне информације у вези са конкурсом можеш се обратити следећој особи:

Миљана Пејић

miljana.pejic@koms.rs
062 467 344
(радним данима од 9 до 17)

Извор: prakse.rs

Leave a comment