Конкурс за доделу Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund стипендија

Комитет Токио фонда објавио је конкурс за стипендије за студенте докторских студија. Право учешћа на конкурсу имају најбољи студенти докторских студија Филозофског, Филолошког, Правног, Економског и Факултета политичких наука.

             Стипендије и за докторанде

Услови за конкурисање:

 • да су остварили право на упис у другу годину докторских студија на једном од следећих факултета Универзитета у Београду: Филозофском, Филолошком, Економском, Правном и Факултету политичких наука,
 • да су држављани Републике Србије,
 • да су у тренутку закључивања конкурса млађи од 30 година,
 • да су основне студије завршили са средњом оценом најмање 9,00 и да такав успех имају и на мастер студијама,
 • да говоре најмање два страна језика који се уче на факултету (од којих је један светски).

Сви кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани да доставе програме истраживања и да обаве разговор с члановима Комитета. Део разговора може бити вођен на светском језику за који је кандидат навео да њиме влада.

Приликом избора стипендиста биће узета у обзир средња оцена кандидата, објављени радови, уколико их кандидат има, као и понуђени програм истраживања.

Кандидат подноси на конкурс:

 • пријаву с фотографијом,
 • биографију,
 • уверење о држављанству,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • оверене копије диплома о стеченом факултетском образовању и завршеним претходним студијама, односно уверење о положеним испитима са добијеним оценама,
 • одлуку о одобреној теми докторског рада,
 • уверење о положеним испитима из два страна језика на факултету и
 • списак објављених радова и радове, ако таквих има.

Кандидат који има положен испит из једног страног језика, може, о свом трошку, полагати испит из другог страног језика на Филолошком факултету у току трајања конкурса.

Пријаве с потребном документацијом треба доставити најкасније до 31. децембра 2017. године електронским путем (обавезно) на адресу markob@rect.bg.ac.rs и поштом на адресу: Комитет Токио фонда, Универзитет у Београду, Студентски трг 1, 11000 Београд.

Извор: najstudent.com

Коментари

Leave a reply