Школски кутак

Кривично право и психологија

Кривично право је грана права која се бави гоњењем учинилаца кривичних дела. Као таква, за њу су од значаја нека сазнања из психологије, која јој помажу да се приликом испитивања постојања одређеног кривичног дела и виности осумњиченог, дође до истинитог закључка.

Право Трећег рајха

Модерне државе и развитак идеје о праву сведоче о томе да људи често размишљају о својим правима и обесправљености. Када говоримо о правним порецима који су заправо били све оно што је супротно праву, аутентичан пример буде право Трећег рајха. У историји је било много државних система који нису били правни, али оно што је аутентично и представља преседан у историји модерних правних система је, заправо, правни поредак Трећег рајха.

Шта је међународни злочин?

Свако је негде чуо за термин међународни злочин и међународни криминал, али ови термини нису довољно разјашњени у јавности. Међународни злочин везан је и за кривична дела која су извршена у ратним сукобима, али и за сваки вид криминалитета који подразумева елемент иностраности.

Зашто брза мода није решење

У Србији се на годишњем нивоу произведе између 6.000 и 9.500 тона постиндустријског текстилног отпада, а сваки становник Србије генерише око 15кг текстилног отпада, укључујући и текстил из домаћинстава, који у великој мери завршава на депонијама. Ово је била тема радионице ЕкОтисак у Ректорату Универзитета у Новом Саду.

ТАЈНОСТ И KNOW-HOW

 

Know-how или ,,знати како нешто урадити“ је посебан појам којим се обележавају специфична техничка знања којима се ради на унапређењу пословних и техничких могућности.

 

Привредни субјекти који се јављају на тржишту имају своје вредности којима осигуравају свој положај на тржишту и чине себе конкурентим. То нису само материјалне ставке које сачињавају њихову имовину, попут опреме, машина, новца, већ и вредност неких нематеријалних добара који поред квалитета њиховог производа њих истичу на тржишту и чине их конкуретнима. Једна од таквих вредности је и кnow-how који представља знања која примењују радници производећи неки од конкуретних производа на тржишту. О томе шта је кnow-how и шта чини његову садржину постоје различита размишљања. Ипак , без обзира на то, оно што највише карактерише овај појам јесте његова тајност.

ШТА ЈЕ KNOW-HOW

О томе шта је кnow-how и даље постоје спорења, највише у смислу тога да ли је то део права интелектуалне својине (гране права који штити привредно применљива интелектуална добра), или је то посебно појам које се више везује за технику ( о неким прави индустријске својине: http://omladinskenovine.rs/2022/01/24/znacaj-boje-kod-industrijskog-dizajna/http://omladinskenovine.rs/2021/12/28/sta-je-robni-zig-i-kako-utice-na-nas/ ). Привредни субјекти приликом израде производа и примене процеса труде се да остваре што бољу технику и организацију, уз максимално смањење трошкова. У том процесу они уводе разне новине, ангажују бројне стручњаке који им помажу како би остварили овај циљ. Начин којим може један привредни субјект да постане конкурентан у односу на друге јесте и примена нових знања и искуства. Та знања и искуства могу се односити и на технолошка знања и искуства, као и на пословне методе процесе.

Управо се у овоме и огледа једно од проблемских питања који се односе на то шта чини садржину кnow-how. Да ли ова знања служе како би се технички оспособио патент, ново техничко решење? Или ова се ова знања односе само на техничка знања у смислу побољшања производног процеса и смањења трошкова? Или ова знања подразумевају и нека пословна решења и нове пословне методе? Схватања су се мењала током периода, а данас се сматра да кnow-how заправо представља скуп свих ових елемената.

ТАЈНОСТ

Кnow-how, схватали га као посебно право или само као скупину знања не може да оствари своју привредну функцију без тајности. Знања и искуства која сачињавају кnow-how била бесмислена када не би била и тајна. Уз помоћ ових знања и искустава привредни субјекти могу бити конкурентнији у смислу смањења трошкова, побољшања квалитета и брзине производње. Тим знањима и искуствима смањују се трошкови производње, самим тим смањује се и цена производа, те су ови производи доступнији на тржишту и више се продају.

Када би ова знања била лако доступна била би беспредметна. Привредни субјекти не би могли да остваре побољшање у изради својих производа. Такође, не би постојала могућност да привредни субјекти заштите своја знања и искуства обзиром да кnow-how није међународним конвенцијама и законима признат као посебно право. Тиме би тржишна утакмица била бесмислена и неефикасна. Како би се ово предупредило тајност је основно својство кnow-how и прописује се и у уговорима које привредни субјект закључује са својим запосленима, а тако и са другим субјектима са којима закључује уговор о коришћењу кnow-how.

ЗАШТИТА KNOW-HOW

Поред тајности, кnow-how карактеришу и преносивост у привредно-правном промету,као и привредна употребљивост. Колико је тајност једна од доминантнијих карактеристика кnow-how сведочи управо начин на који се оно штити. Треба пре свега рећи да је правна заштита кnow-how-a индиректна зато што оно није предвиђено званично као посебно право индустријске својине иако фактички то оно јесте.

Заштита се може остварити у парницама (грађанскоправна заштита). Овде се разликује уговорна заштита која се односи на ситуације када уговором привредни субјект носилац кnow-how закључује уговор о чувању тајне са својим запосленима, као и са другим привредним субјектом коме кnow-how на неки начин лиценцира. Овде треба споменути да се кnow-how преноси преношењем техничке документације (цртежи, планови, скице) као и технички средстава (узорци,модели). Такође, кnow-how се преноси техничком помоћу техничких стручњака запослених у привредном субјекту који примењује посебна знања и искуства. Поред ове, кnow-how се штити и вануговорно штити правилима о сузбијању нелојалне конкуренције и о неоснованом обогаћењу. Значај тајности при заштити кnow-how огледа се у кривичној правној заштити која се огледа прописивањем посеног кривичног дела одавање пословне тајне.

ЗНАЧАЈ KNOW-HOW

Кnow-how колико год да је неиспитан, ипак има велики значај нарочито за савремено тржиште и тржишну утакмицу. Тржиште је велико и постоји маса производа, те је неопходно изумети нова техничка и пословна знања која би омогућила да се трошкови израде производа смање и он што боље пласира на тржишту. Можда он фактички није Париском конвенцијом признат као право индустријске својине, те стога ни законима држава, али његов значај је неспоран као и потреба да се он заштити. Обзиром да је кnow-how нематеријално добро, и поред неких других карактеристика који га чини посебним добром, интелектуалном творевином, треба размислити и о његовом званичном признању као посебног права индустријске својине.