Програм другог нивоа мастер студија на студијском програму Пословна економија је логичан наставак постојећег студијског програма на првом нивоу студија Пословна економија.

Да ли те занимају студије?

Након завршетка студијског програма Пословна економија- мастер, студент стиче звање мастер економиста (60 ЕЦТС) и право да може уписати докторске студије.

Циљ студијског програма
Основни циљ дипломских студија Пословна економија јесте стицање истраживачких и стручних компетенција у области пословне економије и то кроз:

  • Оспособљавање студената за укључивање у научно истраживачки рад и рад на пројектима;
  • Стицање знања из теорије и праксе пословне економије, као и стручних знања и вештина потребних за рад у пракси;
  • Оспособљавање за целовито разматрање проблема и способност критичког мишљења;
  • Овладавање специфичним практичним вештинама потребним за успешно обављање послова у области финансијско-банкарског, берзанског, електронског пословања и др.;
  • Стицање знања, посебно оних области које се односе на формулисање, вредновање и примену пословне стратегије предузећа, савремених финансија корпоративног предузећа, електронске трговине као најзначајније активности електронског пословања, управљања финансијским и другим ризицима са којима се суочавају финансијске институције, функционисања берзе, организацијом и структуром пословања савремених комерцијалних банака, међународне и развојне економије;
  • Развијање креативних способности, способности професионалног комуницирања са клијентима, као и са члановима интердисциплинарних тимова;
  • Оспособљеност за обављање професионалних задатака и решавање стручних проблема поштујући одговарајуће етичке норме;
  • Припремљеност за наставак научног и стручног усавршавања;
  • Стицање одговарајућих знања која ће омогућити мобилност студената у националном и међународном миљеу.

Посебан циљ овог студијског програма је формирање научног и стручног подмлатка, који ће моћи да одговоре изазовима савремених научних достигнућа.

Како до звања мастер економиста?
Студијски програм траје једну годину (два семестара) на којима се стиче 60 ЕСПБ. Завршетком студијског програма студент стиче звање мастер економиста.

Извор: Стартуј

Leave a comment