Традиционална подела на научне и образовне области је довела неразумевања инжењера различитих струка при заједничком раду на истом пројекту, као и до недовољних знања различитих струка за реализацију сложених система који се данас срећу у пракси. Инжењери различитих струка при расправљању о неком проблему „не говоре исти језик“. Свака струка види доминантно само свој аспект. Обзиром на тесну повезаност математике и техничких дисциплина тако да је при креирању модела у техници неопходно поред знања из технике поседовати знања из математике.

Да ли те занима математика?

Стога Математику у техници у образовном смислу треба посматрати као студијски програм настао као одговор на указане потребе из праксе. Конкретно, овај програм треба да омогући студентима да у оквиру изборних предмета додатно прошире и продубе своја знања из математике и конкретизују своја знања која се базирају на разумевању основних физичких принципа из различитих области технике, овладају допунским стручним знањима за реализацију савремених техничких система, стекну способност интеграције знања које у сваком конкретном случају треба применити и да током реализације овог студијског програма буду уведени у истраживачки рад. Избором предмета студенти се опредељују за примену математике у одговарајућој области технике, те стога и завршне радове не раде из чисте математике већ из одабраних области.

Докторске академске студије Математика у техници представљају наставак мастер академских студија. Трају укупно три године (6 семестара), по реализацији наставног плана којим се стиче додатних 180 ЕСПБ у које је укључена и израда Докторске дисертације. Након завршетка докторских академских студија стиче се укупно 480 ЕСПБ и звање Доктор наука – примењене математике (др).

Свршени студенти докторских академских студија математика у техници су компетентни да воде истраживања и да решавају реалне проблеме из праксе. Компетенције укључују, пре свега, развој способности критичног мишљења, способности анализе проблема, синтезе решења и предвиђање понашања одабраног решења са јасном представом шта су његове добре, а шта лоше стране.

Погледајте наставни план и распоред предмета по семестрима и годинама студија.

Извор: Стартуј

 

Leave a comment