Дипломирани правник, да је држављанин Републике Србије, да се против њега не води кривични поступак и да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци.

unplash.com Да ли те занима конкурс?
Израда одговарајућих аката у складу са законом, коресподенција са странкама, другим органима и учесницима у извршном поступку, непосредно предузимање радњи спровођења извршења.
Рок за пријаву је 3.6.2023.
Извор: инфостуд

Leave a comment