Специјалистичке струковне студије, студијски програм Менаџмент социјалних, дечијих и геронтолошких установа представља програм даљег стручног образовања и усавршавања. Њиме је подржан теоријски концепт перманентног образовања. У том контексту, специјалистичке студије подразумевају проширивање знања о организацији и руковођењу социјалним установама.

Да ли те занимају ове студије?

Током трајања студијског програма студенти се упознају и проширују своја знања из области социологије, права, педагогије. Овим мултидисциплинарним приступом осигурано је боље разумевање проблема из области организације социјалних установа.

Студијским програмом Менаџмент социјалних, дечијих и геронтолошких установа будући специјалисти се оспособљавају за: примену отвореног метода координације; медијацију (посредовање) између корисника и породице; стварање интегралног система дуготрајне заштите старих; примену и праћење домаће и стране социјалне политике; примену одговарајуће заштите и поступака у њиховом спровођењу.

Специфични предмети студијског програма специјалистичких струковних студија – Менаџмент социјалних, дечијих и геронтолошких установа потражи ОВДЕ.

Извор: Стартуј

 

Leave a comment