Да ли те занимају студије на машинском факултету у Нишу

Студијски програм докторских академских студија Машинско инжењерство припада пољу техничко-технолошких наука и сврстава се у научно-стручну област Машинско инжењерство. Студијски програм траје 3 године, односно 6 семестара и вреди 180 ЕСПБ бодова. Свака година студија вреди 60 ЕСПБ бодова. Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија.

Да ли те занимају студије у Нишу?

Студијски програм докторских академских студија Машинско инжењерство састављен је из обавезних и изборних предмета, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна академска знања и вештине за стицање научног назива доктор наука – машинско инжењерство, за уже научне области:

  • Примењена механика
  • Енергетика и процесна техника
  • Производно-информационе технологије и индустријски менаџмент
  • Машинске конструкције, развој и инжењеринг
  • Мехатроника и управљање системима
  • Транспортна техника и логистика

Ова титула одговара титули Doctor of Philosophy (Ph.D.), која се добија на иностраним високошколским установама. У Додатку дипломе даје се датум уписа, ужа научна област, списак положених испита, подаци о одржаној настави, подаци о публикованим радовима у међународним часописима и о учешћу на пројектима, датум одбране, назив одбрањене докторске дисертације, име ментора, као и имена чланова комисије за одбрану докторске дисертације.

Студијски програм докторских академских студија Машинско инжењерство, на коме се уписује максимално 25 студената, садржи 3 обавезна предмета, 5 изборних предмета (које студент бира из понуђених изборних блокова) и 4 студијска истраживачка рада који су непосредно у функцији израде докторске дисертације. При упису школске године студент бира изборне предмете које жели да слуша и полаже.

Укупно ангажовање студената при савладавању студијског програма докторских студија састоји се од активне наставе (предавања и студијски истраживачки рад), самосталног рада и испита. Део од укупног фонда часова на појединим предметима, који су предвиђени за студијски истраживачки рад, студент реализује радом у лабораторији, припремом за истраживање у оквиру докторске дисертације, учешћем на научно-стручним семинарима, симпозијумима, скуповима, научно-истраживачким радом и обавезним публиковањем радова.

Наставни план пронађи ОВДЕ..

Извор: Стартуј

Leave a comment