Четврта индустријска револуција, подразумева дигитализацију пословних процеса, дигиталну трансформацију свих фаза у оквиру ланца вредности, као и повезивање физичких објеката, возила, зграда и свих осталих уређаја који у себи садрже софтвере који омогућавају размену података и комуникацију. Али, развој Четврте индустријске револуције подразумева и креирање послова који раније нису постојали и захтевају знања и вештине која се често не могу стећи у формално образовним програмима, а за којима у последњим годинама и Србија бележи раст тражње.

ФОТО: Истраживање Србија

Поставља се питање на који начин одговорити на потребе Четврте индустријске револуције, имајући у виду да резултати разних домаћих и међународних истраживања указују на недостатак одговарајућих вештина, низак ниво мотивације и слабо интересовање младих за друштвена збивања, нарочито међу NEET популацијом (стопа NEET младих у Србији износи 19%). Ради се о младима који нису запослени, нити су у процесу стицања образовања или обуке, али такође и о младима који не задовољавају „строге“ критеријуме НЕЕТ класификације, али који долазе из социјално-угрожених категорија, који су у потрази за послом који би им обезбедио егзистенцију или, ако тренутно раде – то је често у сивој економији. Једноставно речено, ради се о младима ван система (половина NEET популације у Србији су неактивни млади).

Сложеност проблема упућује на потребу за међусекторском сарадњом и удруживањем ресурса – сарадњом између оних који већ сада раде са NEET популацијом и оних који могу да им пруже подршку у стицању знања и вештина да се запосле, као и самих послодаваца. Креирањем иновативних и интегрисаних услуга за повећање запошљивости младих, досезањем и изградњом капацитета NEET популације у складу са трендовима на тржишту и Четврте индустријске револуције, NEET млади ће постати део система.

У настојању да допринесе решавању овог проблема, у оквиру пројекта „Моја каријера на путу до хероја“(My Career from Zero to Hero), Центар за омладински рад је спровео истраживање о могућностима за креирање и спровођење иновативних модела интегрисаних услуга(My Career from Zero to Hero), за повећање запошљивости NEET младих у складу са пословима Четврте индустријске револуције.

У истраживању је учествовало 125 младих, 35 организација цивилног друштва, 34 ИТ компанија и малих и средњих предузећа, као и представници институција који се баве запошљавањем младих, са циљем испитивања њихових потреба као кључних учесника у моделима интегрисаних услуга за повећање запошљивости младих.

Резултати истраживања су указали на следеће закључке и препоруке:

Организације цивилног друштва у постојећем стратешком оквиру нису у довољној мери препознате као актери који могу да обављају послове запошљавања. У наредном периоду, организације цивилног друштва је пре свега неопходно укључити у регулаторни оквир са циљем коришћења њихових капацитета за пружање подршке процесу запошљавању. Конкретније, активнија улога OCD у досезању NEET  младима која би подразумевала сарадњу са мрежом филијала и испостава НСЗ, ЈЛС, и Канцеларијама за младе у процесима идентификовања NEET младих, прикупљању података о NEET младима, њиховим вештинама, проблемима и потребама. Креирање стимулативних мера на локалном нивоу усмерених ка цивилном сектору са циљем њиховог мотивисања за решавање проблема NEET, развијање капацитета OCD за рад са NEET младима и умрежавање OCD, као и њихово активније укључивање у активности социјалног предузетништва.
С обзиром да текућа Национална стратегија запошљавања за период од 2011. до 2020. године није препознала NEET младе као рањиву категорију на тржишту рада, у будућој стратегији која се планира за период од 2021. до 2026. године неопходно је увођење NEET као посебне теже запошљиве категорије у оквиру стратешких докумената, што подразумева и њихово укључивање у оперативне индикаторе праћења истих, као и креирање посебних мера само за NEET.
Проналажење иновативних начина приступа NEET популацији младих у сарадњи са локалним удружењима младих и за младе, ЈЛС и цивилним сектором, а посебно онима који се налазе у статусу неактивних лица, комбинујући контактирање путем друштвених мрежа које они користе (нпр. Инстаграм, Yоутубе, итд.) и директан приступ на терену у срединама у којима се крећу и проводе слободно време.
Комбиновање више мера подршке запошљивости и запошљавању NEET који подразумевају сет услуга – подршка NEET у јачању мотивације и самопоуздања, подизању њихове информисаности, јачања меких вештина и развијања специфичних техничких знања са једне стране (први ниво подршке) и вештина (компјутерска знања, развој дигиталних вештина, итд.) у складу са Четвртом индустријском револуцијом (други ниво подршке).
Креирање неформалних образовних програма и обука за NEET младе и развијање курикулума у сарадњи са пословним сектором и на бази испитивања потреба тржишта рада, укључујући специфичност потреба на локалном нивоу. Потребно је такође проналажење модалитета интензивнијег укључивања предузећа у процесима имплементације програма неформалног образовања, кроз држање обука, семинара, предавања и давање могућности за праксу/запошљавање.
Дефинисање садржаја програма неформалног образовања и његовог трајања у складу са реалним потребама и могућностима младих, времена које им стоји на располагању и потребама тржишта рада. Препоручено време трајања обука не би требало да буде краће од месец дана, али ни дуже од 6 месеци.
Цело истраживање је доступно на следећем линку.

На основу ових препорука Центар за омладински рад је, заједно са партнерима из бизнис и јавног сектора, креирао модел интегрисаних услуга за повећање запошљивости NEET младих чија имплементација почиње у октобру 2021. године. 50 младих похађаће шестомесечни образовни програм који треба да им омогући да развију потребне вештине, стекну самопоуздање, одваже се на излазак на тржиште рада и нађу запослење. Да ли су интегрисане услуге одговор на трендове Четврте индустријске револуције знаћемо после пилотирања 02hero модела.

Извор: 02HERO

 

Leave a comment