Заштита потрошача и гарантовање права потрошачима је неопходан услов постојања слободног тржишта.

извор: unsplash.com

Права потрошача су за све људе интересантна област с обзиром на то да се свакодневно човек макар једанпут нађе у улози потрошача, а ређе у улози продавца, односно трговца. Заштита потрошача је неопходна претпоставка, пре свега из разлога што, када је реч о односу потрошача и продавца, реч је о односима који су неједнаки. Продавац је у тим односима обично економски јачи, опремљенији, а и када склапа уговор са потрошачем, нудећи производе и услуге, обично је он тај који диктира услове. Из наведених разлога друштво је препознало као потребу заштиту потрошача, пре свега у области правила о лојалној конкуренцији, а после се област права потрошача развијала.

извор: unsplash.com

ОСНОВНА ПРАВА ПОТРОШАЧА

Директна заштита потрошача је почела да се спроводи са развојем свести о животу и здрављу грађана, као и да у потрошачким уговорима, потрошачи се редовно јављају као економски слабија страна. Код нас, за остваривање права потрошача значајан је Закон о заштити потрошача, као и Кодекс пословне етике Привредне коморе Србије.

Кренућемо најпре од Кодекса пословне етике Привредне коморе Србије. У том документу је прописана забрана дискриминације по било ком основу потрошача од стране привредних субјеката. Такође, овим прописом се дефинишу обавезе привредних субјеката да поштују уговорне и правне стандарде, да информишу потрошаче и не доводе их у заблуду, да уважавају економске интересе потрошача, да уважавају приватност потрошача, да поштују животну средину.

Закон о заштити потрошача је у складу са међународним стандардима, пре свега са Резолуцијом ОУН, дефинисао основна права потрошача. Према овом законском документу, потрошачи имају право на: задовољење основних потреба, безбедност, обавештеност, избор, учешће у поступку доношења и спровођења политике заштите, правну заштиту, едукацију, здраву и одрживу животну средину.

Као једно од значајних је и право потрошача на информисање, како уговорно, тако предуговорно. У оквиру обавезе предуговорног информисања потрошачу се морају дати основне информације које се односе на основна обележја робе, цени, додатним трошковима, начину испоруке, начину плаћања... У оквиру уговорног информисања обавезе имају и потрошач и трговац у време закључења уговора. Ове информације се пружају ради закључења уговора, а у нашем праву још увек нису дефинисана општа правила за уговорно информисање.

Поштовање права потрошача је препознато најпре у виду правила о нелојалној конкуренцији. Нелојална конкуренција је појам који представља неправично поступање у тржишној утакмици, где многи трговци, желећи да на тржишту свом производу или услузи дају предност, користе недозвољена средства, доводе потрошаче у заблуду у погледу својства својих производа. Ови поступци неког трговца угрожавају не само друге трговце који су му конкуренти него и потрошача који купује производ без својстава која верује да има. Отуда се забрана нелојалне конкуренције, нарочито у виду недозвољене рекламе, сматра обликом заштите потрошача.

Код нас постоји посебан сајт zastitapotrosaca.gov.rs путем кога потрошачи могу да виде која су им нека од права, а и трговци које стандарде треба да испуне. На овом сајту су дефинисана нека од следећих права потрошача: право на оправку и замену робе када нема гаранције, право да се потрошач предомисли када наручује преко интернета, ТВ продаје, трговачких путника, право на решавање рекламације, право на поштовање рока у коме је продавац дужан да испоручи робу.

извор: unsplash.com

ПРАВНА СРЕДСТВА ЗАШТИТЕ ПОТРОШАЧА

Потрошачка права се данас штите на једном напреднијем нивоу, утолико више што постоје удружења за заштиту потрошача. Такође, на националном нивоу постоји свест власти и институција да су потрошачка права важан показатељ у демократском друштву.

Права потрошача се штите, како индивидуално, тако и колективно. Такође, потрошачи своја права могу остварити и електронски. На сајту zastitapotrosaca.gov.rs постоји могућност непосредног подношења приговора електронским путем када је одређеним поступком трговац повредио неко од права потрошача.

Потрошачи своја права могу заштити најпре на суду. На суду потрошачи могу остварити своја права у парничном поступку подношењем тужбе, где се такса не плаћа ако вредност спора не прелази 500.000 динара. За ове спорове је карактеристично да се усмена расправа одржава само ако је то неопходно да би се правилно расветлио случај, иначе се цео поступак одвија према писменим поднесцима странака и сведока који се сачињавају према унапред састављеним обрасцима и формуларима. Потрошачима иде у прилог чињеница да имају право на бесплатну правну помоћ у овим споровима, а ангажовање адвоката или другог правног стручњака није обавезно.

Поред тужбе и покретања судског поступка који сваки потрошач може индивидуално да поднесе, постоји колективни облик заштите права потрошача. Колективна заштита потрошача према важећем Закону о заштити потрошача покреће пред надлежним министарством у поступку који је управни, а не судски. Поступак се може покренути како на захтев, тако и по службеној дужности када из околности случаја произилази да су повређени колективни интереси.

Поред судске и управне, постоји и вансудска заштита интереса потрошача која се односи на посредовање, арбитражу или други начин решавања спора. У нашем праву када говоримо о посредовању, мисли се пре свега на медијацију, када за то обучено лице покушава да мирним путем реши спор између два лица која могу бити било физичка, било правна. Арбитража као начин решавања потрошачких спорова заступљена је само у оквиру Националне асоцијације туристичких агенција YUTA.

Такође, надлежности везане за заштиту потрошача има и Народна скупштина, Влада, министарства, Национални савет за заштиту потрошача и друга регулаторна тела.

БУДУЋНОСТ ЗАШТИТЕ ПОТРОШАЧА

Свет у коме живимо и тржиште чији смо свакодневни учесници зна да крије многобројне замке. Потрошачи су сви људи, сви ми који свакодневно ступамо у разне послове и склапамо бројне уговоре, набављајући на тај начин производе или услуге којима задовољавамо своје потребе. Заштита потрошача је неопходна пре свега да би сви људи могли слободно да задовоље своје потребе, а да то не угрози њихову сигурност, живот или здравље.

Како би право на избор свих нас, а из тога и наша остала, како људска, тако и потрошачка права остала заштићена, неопходно је да се свест о заштити потрошача све више шири, а и да адекватна заштита која се пружа буде ефикасна и продуктивна.

Александра Секулић

Leave a comment