Отворен је конкурс за шефа рачуноводства у Priča Catering d.o.o. у Новом Саду до 13.10.2020. године.

Да ли те занимa oвај конкурс?

 

 

 

 

 

Потребне квалификације:

 • висока стучна спрема економског усмерења (VII ссс)
 • радно искуство: 3 (три) године на истим или сличним пословима
  посебни услови (обуке, знање, вештине): Знање рада на рачунару
 • (МS Office); Возачка дозвола Б категорије
 • поседовање лиценце -овлашћени рачуновођа


Опис посла:

 • врши књижења у складу са важећим законским прописима
 • организује контролу књиговодствених исправа и пословних промена
 • предлаже аналитички контни план и спроводи његову примену
  врши обрачун пореза, дажбина и јавних прихода
 • врши обрачун зарада и превоза
 • обрачунава амортизацију, ревалоризацију и сва завршна књижења над основним средствима
 • учествује у усаглашавању пописа средстава, робе и имовине
 • контролише рад робног књиговодства
 • контролише тачност и усклађеност главне књиге са помоћним књигама и дневником
 • учествује у изради и састављању финансиских и консолидованих извештаја као и свих пореских пријава и биланса
 • прати све измене у Закону о рачуноводству и предлаже директору измене аката из домена рачуноводства
 • на захтев директора обезбеђује увид и контролу свих промена, усаглашености са Законом и сву пратећу документацију.
 • одговоран је за чување књиговодствених исправа по Закону
  одговоран за правовремено отварање и вођење пословних књига
  планира, координира и одговара за рад запослених у служби књиговдства
 • одговоран за едукацију запослених у сектору књиговодства и рачуноводства и надгледање њиховог рада
 • сарадња са ИТ службом и предлаже промене у систему
 • одговоран је за све послове који су му стављени у делокруг описом послова или наредбама непосредних руководилаца
 • одговоран за савестан , законит и ефикасан рад
 • одговоран за тачност књижења пословних промена
 • Руковођење тимом људи у сектору рачуноводства

Извор: Infostud.com

Leave a comment