Институт за филозофију и друштвену теорију Универзитета у Београду расписује конкурс за радно место Секретар института (Број извршилаца: 1)

Да ли те занима овај конкурс ?

 

 

 

 

ОПИС ПОСЛОВА НА РАДНОМ МЕСТУ:

 • организује, координира, прати и контролише извршење општих послова;
 • стара се о примени важећих прописа у пословању Института;
 • стара се о усклађености општих и појединачних аката са важећим прописима и предлаже доношење аката који су битни за функционисање Института;
 • припрема нацрте општих и појединачних аката органа Института;
 • припрема нацрте уговора између Института и трећих лица;
 • припрема документацију за избор директора Института;
 • припрема документацију за акредитацију Института;
 • води поступке за избор у звање
 • спроводи поступак запошљавања;
 • води евиденцију о спроведеним јавним набавкама и учествује у поступцима јавних набавки заједно са службеником за јавне набавке;
 • сарађује са службом рачуноводства приликом израде и достављања финансијских извештаја министартсву надлежном за послове научноистраживачке делатности;
 • стара се о законитости спровођења нациoналних и међународних пројеката Института;
 • комуницира са министарством надлежним за послове научноистраживачке делатности, Ректоратом Универзитета у Београду, државним органима и трећим лицима;
 • обавља друге послове по налогу Директора и председника Управног одбора.

Квалификације и вештине:

 • потребно је да је кандидат дипломирани правник – мастер или дипломирани правник, који је стекао високо образовање на студијама у трајању од најмање четири године;
 • знање енглеског језика;
 • познавање рада на рачунару;
 • најмање 3 (три) године радног искуства на истим или сличним пословима;
 • предност имају кандидати који имају искуство на радном месту правника у науци или високом образовању и/или искуство у раду на међународним пројектима.

Потребно је да пошаљете биографију са пропратним писмом и евентуалним препорукама.

Институт нуди запослење у динамичној средини усмереној на међународну сарадњу. Важно нам је на су кандидати спремни за тимски рад, конструктивну критику и оријентисани на решавање проблема.

Рок пријаве је до 3.10.2020. године. 

Извор: Infostud.com

Leave a comment