КОМИСИЈА АПОТЕКЕ „БЕОГРАД“ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА КАНДИДА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем кандидата на радно место:

 • Магистар фармације – Београд, Лазаревац

Pixabay
Уколико си магистар фармације, можда је ово твоја шанса!

 Место рада:

 • Магистра фармације (у апотеци на територији општине Лазаревац) – 2 извршиоца;
 • Магистра фармације у апотеци – 2 извршиоца.
I

УСЛОВИ:

 • завршен фармацеутски факултет (VII степен стручне спреме)

Високо образовање:

 • интегрисаним академским студијама,по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; (300 ЕПСБ)
 • основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
 • положен стручни испит;
 • најмање шест месеци радног искуства у звању фармацеута.
II

Документација потребна за пријаву:

 • Пријава на конкурс,
 • CV (радна биографија),
 • Диплома о завршеном факултету и уверење о положеном стручном испиту, (оверена фотокопија),
 • Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)
 • Уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, да није против кандидата покренута истрага или претходни поступак.
III

Кандидати могу доставити уз пријаву:

 • препоруке претходних послодаваца,
 • сертификате, лиценце, уверења и сл. о додатним обукама и усавршавањима и сл.

Рок за подношење пријаве је до 16.01.2020. године. Пријаве слати електронским путем или у затвореној коверти (са назнаком: „за конкурс“), на адресу:

АПОТЕКА „БЕОГРАД“
Ул. Велимира Бате Живојиновић бр. 16/IV – Београд

Извор: Infostud.com

 

 

 

 

Leave a comment