Зорица Милошевић јавни извршитељ расписује конкурс за радну позицију:

 • Правник
  Место рада: Пожаревац

Конкуриши!

Општи услови за рад:

 • да је кандидат држављанин РС,
 • да кандидату није престајао радни однос код претходног послодавца због теже повреде радне дужности,
 • да против кандидата није покренута истрага нити је покренута оптужница.

Посебни услови за рад:

 • стечено високо образовање, завршен правни факултет, рачунарска писменост.

Докази који се прилажу уз пријаву за конкурс:

 • радна биографија (CV)
 • диплома којом се потврђује стручна спрема (у фотокопији, оригинал на увид)
 • други докази о стеченим знањима и вештинама

Остали услови:

 • опис радног места и посебних услова, потребних знања и способности кандидата који се проверавају за рад, као и о начину одабира кандидата, могу се сазнати путем контакт телефона овде.

Рок за подношење пријаве:

 • рок за подношење пријаве на конкурс је 14.12.2019. године, и почиње да тече наредног дана од дана пријема овог конкурса код Националне службе за запошљавање.

Пријаве се шаљу на адресу:
канцеларија јавног извршитеља Зорица Милошевић, Пожаревац, Ул. Чеде Васовића бр. 10, са назнаком: “за конкурс”, или електронским путем
Особа задужена за давање информација о конкурсу: Зорица Милошевић, контакт телефон сазнај овде.

Остало:
Неблаговремене и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази ће бити одбачене. Канцеларија извршитеља ће контактирати само кандидате који уђу у ужи избор, иста не врши дискриминацију на основу расе, боје коже, пола, вероисповести, националности, етничког порекла или инвалидитета. Одабир кандидата се заснива на квалитету и конкурс је отворен за све који испуњавају услове.

Место, дан и време провере оспособљености, знања и вештина у поступку одабира кандидата ће се накнадно утврдити, о чему ће кандидати који уђу у ужи избор бити појединачно обавештени.

Захтевани ниво квалификација: Факултет – VII/1 степен (4-6 године)

Образовање кандидата: Право и администрација

Радно искуство у занимању: Није битно

Врста радног односа / ангажовања: Одређено

Додатне информације: Теренски рад

Напомена
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

 

Leave a comment