Macchina Security расписује конкурс за радну позицију:

 • Шеф рачуноводства
  Место рада: Београд

Можда је ово прилика за тебе! Конкуриши!

Опис радног места:

 • Организује и обавља књиговодствене послове према професионалној (МРС,МСФИ,ИСА и кодекс етике књиговође) и интерној регулативи
 • Прати и примењује законске регулативе у домену свог делокруга рада (рачуновоство, порески прописи, трансферне цене, повезана лица, финансије, девизно пословање, платни промет, трговина…)
 • Врши контролу и књижење свих пословних промета у пословним књигама
 • Врши обрачун и контролу прихода и расхода
 • Одговоран за обрачун зарада запослених и осталих примања, састављање образаца за пријаву стаза (М2,МУН…)
 • Одговоран за обрачун Пореза на додатну вредност, Пореза на добит, Пореза на имовину свих осталих припадајућих јавних прихода у складу са пословањем друштва
 • Саставља извјештај, билансе и рачуне добити и губитака, статистичке извјештаје и остале извештаје у складу са важећим прописима
 • Саставља извештаје за потребу руководства
 • Припрема податке и учествује у обављању ревизије и свих врста контрола
  Припрема и спроводи периодично и годишње пописе средстава и извора средстава
 • Израђују завршни рачун и пратеће финансијске извештаје по МРС
 • Сарађују са клијентима, банкама и државним институцијама у складу са обавезама друштва
 • Одговоран за организовање рада и резултате људи у свом тиму

УСЛОВИ:

 • Кандидат са лиценцом овлашћеног рачуновође који издаје Савез РР Србије и добрим препорукама ће имати предност
 • Најмање виша стручна спрема (VI степен)
 • Тачност, ажурност, систематичност и одговорност
 • 5 година искуства у практичном раду на пословима вођења пословних књига и припреме финансијских извештаја
 • Најмање 3 година на руководећим положајима
 • Добро познавање МСФ1, пореских и рачуноводствених прописа РС
 • Добро познавање Оffice пакета а нарочито Еxcel-а
 • Да лице није осуђивано

Рок за конкурисање: 27.09.2019.

Извор: Infostud.com

Leave a comment