Formi Ideali је потребан:

 • Референт за план и анализу
  Крагујевац

Пријави се одмах!

Опис посла:

 • прати, анализира и извештава о продаји и разлици у цени готових производа и трговачке робе у салонима и велепродаји
 • прати, анализира и извештава о продаји по купцима и добављачима
 • прати, анализира и извештава о потраживањима од купаца и обавезама према добављачима
  прати, анализира и извештава о групама попуста у продаји на нивоу купаца и група артикала
 • прати, анализира и извештава о трошковима пословања и профитабилности канала продаје, сектора и пословних јединица
 • прати, анализира и извештава о нивоу залиха производа, робе и репроматеријала
 • учествује у изради биланса стања и биланса успеха
 • учествује у изради буџета, прати и анализира његово остварење
 • прати, анализира и извештава о показатељима о пословању на нивоу фирме и на нивоу пословних јединица
 • прати, анализира и извештава о нивоу задуженост код финансијских институција
 • доставља податке о пословању банкама, лизинг кућама, осигаравјућим друштвима и другим институцијама у циљу реализације финансијских аранжмана
 • доставља податке о пословању банкама, лизинг кућама, осигуравајућим друштвима и другим институцијама по обавезама из уговора
 • прати, анализира и извештава о осталим информацијама о пословању предузећа које су поребне за доношење одлука на различитим нивоима управљања
 • обавља послове везане за евиденцију имовине фирме и повезаних и зависних правних лица
  врши унос планских и продајних цена за готове производе, пакете и елементе производа у пословно-информациони систем
 • врши унос свих атрибута и саставница за нове елементе готових производа у пословно-информациони систем
 • врши отварање шифара и унос података о новим пословним партнерима у пословно-информациони систем
 • израђује периодичне статистичке извештаје

Услови за пријаву:

 • VII степен стручне спреме
 • искуство у пословима плана и анализе
 • одлично познавање Office пакета

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

Рок за конкурисање: 27.08.2019.

Извор: Infostud.com

Leave a comment