Фондација СОС „Дечија села Србија“ је невладина, хуманитарна организација посвећена добробити деце, јачању породица, побољшању услова у којима деца живе, као и њиховог окружења. У циљу подршке реализацији нашег пројеката оснаживања младих у оквиру Центра „Јаки млади“, тражимо одговорну и поуздану особу за радно место:

 • Финансијско-административни асистент
 • 1 извршилац за рад на одређено време на локацији Београд

Пријави се – можда је ово прилика за тебе!

Кључне одговорности:

 • Прати реализацију буџета Пројекта и извештава менаџера Пројекта и главног рачуновођу о свим одступањима;
 • Врши обрачун накнада за спољне сараднике, по уговору о делу, подноси пореске пријаве за волонтере
 • Врши месечну проверу благајне и спроводи потребна књижења по налогу главног рачуновође;
 • Евидентира рачуне у књизи улазних рачуна, комплетира улазне рачуне и комисијске записнике о поклону, води евиденцију дародаваца;
 • Припрема налоге за плаћање и води рачуна о благовременом плаћању;
 • Води евиденције у складу са анексима Пројекта и архивира документацију у складу са локалним законодавством и захтевима донатора;
 • Прати и контролише наменско трошење средстава и о томе извештава главног рачуновођу, по буџетским линијама;
 • Прикупља податке и врши рефундацију накнада штете од осигуравајућег завода;
 • Води рачуна о правдању узетих средстава за потребе службеног пута (издавање и обрачун путних налога);
 • Организује набавке, прикупља, анализира и архивира понуде, у складу са Правилником о набавци;
 • Контролише стање на картици и потрошњу горива и обезбеђује благовремено плаћање горива (и ТАГ уређаја);
 • Обезбеђује уредно плаћање рачуна (закуп простора, комунални трошкови);
 • Пружа административну и логистичку подршку за све пројектне активности (организује обуке, састанке, међународна и локална путовања и др. активности) у складу са планом рада;
 • Обавља секретарско-административне послове: пријем, завођење и дистрибуцију поште, контролу садржаја интерне документације, као и евиденцију присуства запослених на послу за цео Пројекат;

Квалификације и компетенције:

 • Најмање виша стручна спрема у области финансија и рачуноводства;
 • Претходно искуство од најмање годину дана на финансијско-рачуноводственим пословима;
 • Одлично познавање законске регулативе из областии финансија и рачуноводства;
 • Развијене аналитичке вештине, прецизност и систематичност у раду;
 • Одличне комуникацијске и интерперсоналне вештине и вештине руковођења;
 • Возачка дозвола Б категорије;
 • Добро знање енглеског језика;
 • Одлично знање рада на рачунару (MS Office).

CV доставити електронским путем  најкасније до 23.08.2019. године.

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

Извор: Infostud.com

Leave a comment