Потребан је:

 • инжењер одржавања гасоводних објеката
  Београд

Конкуриши одмах!

Степен стручне спреме:

 • VII степен стручне спреме

Образовање:

 • Факултет техничких наука – машински факултет

Место рада:

 • Канцеларија – терен

Радно искуство:

 • 5 година на пословима пројектовања, изградње и одржавања гасоводних објеката

Посебна знања и вештине:

 • Организационе способности
 • Самосталност у раду
 • Способност рада у тиму
 • Комуникационе способности
 • Стручни испит за техничко руковођење, руковање и одражавање у објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса
 • Стручни испит прописан за дипломиране машинске инжењере
 • Лична лиценца за одговорног извођача радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике
 • Лична лиценца за одговорног пројектанта термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике
 • Знање рада на рачунару (MS Office, GIS, internet, AutoCAD)
 • Примена стандарда СРПС ИСО 9001 и докумената система менаџмента квалитетом
 • Примена апликативних софтверских програма
 • Возачка дозвола Б категорије са активним возачким искуством

Кратак опис радног места:

 • Организовање и руковођење пословима одржавања гасоводних објеката у складу са важећим законским и подзаконским прописима, одобреном техничком документацијом, стандардима и правилима струке из области пројектовања, изградње и одржавања
 • Организовање и праћење реализација послова на превентивном и интервентном одржавању гасоводних објеката
 • Учествовање у организацији и праћење реализације вршења послова непрекидног дежурства (пасивно дежурство) за хитне интервенције
 • Представљање друштва према корисницима, надлежним органима и јавним комуналним предузећима из делокруга службе

Рок за конкурисање: 09.08.2019. Koнкуриши овде. 
CV слати нелектронским путем

Leave a comment