Put Invest расписује конкурс за радну позицију:

 • Шеф рачуноводства, Нови Сад

Конкуриши!

Опис посла

 • Руковођење, организација и контрола рада службе књиговодства,
 • Прати стручну литературу, законске и подзаконске прописе из делокруга свог рада, стара се и одговара за њихову благовремену и потпуну примену,
 • Врши књижење свих пословних промена у складу са МРС и МСФИ, важећом законском регулативом, прописима и стандардима,
 • Унапређење постојећих и имплементација нових шема евидентирања пословних промена у складу са потребама компаније,
 • Израђује и одговара за законску исправност обрачуна зарада, накнаде зарада и осталих личних примања запослених,
 • Подноси све врсте пореских пријава и води рачуна о роковима плаћања свих врста пореза,
 • Израђује завршни рачун и одговара за његову тачност и усклађеност са законским регулативама и нормативима,
 • Контрола бруто биланса на месечном и годишњем нивоу и корекција евентуалних неправилности,
 • Припрема документацију за потребе инспекцијског надзора и ревизије завршног рачуна.

Потребне квалификације

 • Ниво образовања – 6 или 7 ниво квалификације – финансијског, економског или рачуноводственог смера,
 • Минимум 5 година радног искуства на истој или сличној позицији,
 • Поседовање лиценце за овлашћеног рачуновођу,
 • Рад на рачунару – одлично познавање.

Профил кандидата

 • Одличне организационе способности,
 • Одговоран према задацима, циљевима и роковима,
 • Способност за рад под притиском и у ограниченим временским роковима,
 • Могућност напредовања.

Рок за конкурисање: 08.06.2019.

Извор: Infostud.com

Leave a comment