На основу члана 41. Статута Акционарског друштвa „Електромрежа Србије“, Београд (”Службени гласник РС”, бр. 88/2016) и Правилника о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању у ЕМС АД Београд бр. 1580 од 03.02.2017. године, са каснијим изменама и допунама, у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ Београд, Директор расписује

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ 15 УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ТЕХНИЧКИХ ШКОЛА.

Конкуриши и постани стипендиста!

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ 15 УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ТЕХНИЧКИХ ШКОЛА:

 • ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „СТАРИ ГРАД“, БЕОГРАД
 • ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“, БЕОГРАД
 • ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „РАДЕ КОНЧАР“, БЕОГРАД
 • МАШИНСКО – ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА, БОР
 • ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА, КРУШЕВАЦ
 • ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“, НИШ
 • ТЕХНИЧКА ШКОЛА, ЧАЧАК
 • ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН“, НОВИ САД
 • СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА, СОМБОР

И ТО:

15 УЧЕНИКА СМЕРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

Са циљем унапређења средњошколског образовања у Србији и пружањем финансијске и каријерне

подршке успешним и талентованим ученицима средњих техничких школа.

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ ИМАЈУ:

 • редовни ученици III разреда школске 2018/2019 године смера електротехничар енергетике који нису обновили ни један разред;
 • ученици чија је просечна оцена остварена током досадашњег школовања најмање 3.00 у сваком разреду;
 • ученици који имају држављанство Републике Србије са сталним боравком на територији Републике Србије;

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ:

 • потврда из школе којом се потврђује редовно школовање;
 • кратка биографија са контакт подацима (телефон и mail адреса);
 • потврда да је ученик током школовања постигао просек оцена најмање 3.00 у сваком разреду;
 • фотокопија ђачке књижице – свих попуњених страна или фотокопија сведочанстава свих завршених разреда;
 • фотокопија личне карте (очитана ако је са чипом) или фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 • фотокопија уверења о држављанству;
 • уколико је ученик малолетан, писмена (оверена) сагласност родитеља или старатеља за примање стипендије и прихватање услова конкурса.

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ СТИПЕНДИРАЈУ:

 • да редовно заврши средњу школу;
 • да до краја средњег школовања задржи просек најмање 3.00;
 • да током периода примања стипендије проведе 8-10 сати месечно у обављању практичних задатака у Уговором предвиђеној организационој јединици ЕМС АД у сарадњи и договору са ментором;
 • да се након завршеног школовања у року од 30 дана јави даваоцу стипендије ради могућности пријема у радни однос;
 • да уколико добије понуду ЕМС АД закључи Уговор о раду и остане у Друштву најмање две године; уколико не прихвати понуду, дужан је да врати додељена/примљена средства са затезном каматом;
 • уколико је прималац стипендије малолетно лице, потписник Уговора је родитељ или старатељ ученика – он потписом гарантује испуњење ставки Уговора.

ОБАВЕЗЕ ЕМС АД:

 • исплата стипендије у 10 месечних рада у висини од 8.000,00 РСД по једној рати;
 • обезбеђивање ментора ученику који је у процесу стипендирања;

Документацију доставити Сектору за развој људских потенцијала, на адресу: АД „Електромрежа

Србије“, Београд, Кнеза Милоша 11, или електронски на адресу hr@ems.rs.

Пријаве доставити до 10.07.2019.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Leave a comment