Фондација Ана и Владе Дивац у сарадњи са групом донатора расписује конкурс за доделу стипендија ученицима који 2018. године уписују први, други, трећи или четврти разред средње школе на територији Републике Србије, а по унапред утврђеним условима.

Можда је ово прилика за тебе!

I УСЛОВИ

Право на стипендију имају ученици који у септембру 2018. године уписују I, II, III или IV разред средње школе, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, а који постижу одличан успех у учењу и владању. Посебну предност при додели стипендије имаће кандидати из осетљивих друштвених група (материјално угрожене породице, једнородитељске породице, избегличке и расељеничке породице, лица са инвалидитетом, дете/родитељ са хроничним болестима и др). Право на стипендију немају корисници ученичке стипендије за изузетно надарене ученике Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

II ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидат приликом пријављивања на конкурс подноси обавезну документацију:

1. Пријавни образац (преузети са сајта Фондације);

2. Уверење о постигнутом успеху ученика у претходном школовању (Копија књижице/сведочанства за последње три године школовања)

3. Уверење о постигнутим успесима на такмичењима (Копија диплома и сл.)

4. Уверење о просечном месечном приходу по члану породице ученика (Потврда од послодавца о висини нето примања за последња 3 месеца, пензиони лист или потврда националне службе за запошљавање за незапослене родитеље/старатеље)

5. Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију личне карте оба родитеља или старатеља.

Додатна документација:

Кандидати из осетљивих друштвених група, осим напред наведених докумената, подносе и документацију којом се доказује:

• инвалидитет детета/родитеља (медицинска документација),

• ратни војни инвалиди (потврда)

• једнородитељски статус породице (умрлица родитеља, копије судске пресуде о самосталном вршењу родитељског права, односно умрлица или други документ који доказује да један родитељ сам брине о детету и др),

• подстанарски статус породице (копија уговора са станодавцем) и друга документа

• потврда о избеличком статусу оба или једног родитеља/старатеља (Копија избегличке легитимације или потврда од Комесаријата за избегла и расељена лица)

• потврда о волонтирању, уколико је ученик волонтирао у некој институцији или организацији

• друга релевантна документа.

Поднета конкурсна документа се не враћају.

III РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА И ОДАБИР СТИПЕНДИСТА

Конкурс ће бити отворен од 20.8.2018. до 7.9.2018. године. Пријаве се подносе на адресу Фондације Ана и Владе Дивац, Илије Гарашанина 53 а, 11 000 Београд са назнаком „За ученичке стипендије“. Одлука о одабраним ученицима биће донета две недеље након завршетка рока за пријаве, а уплата стипендије почиње од септембра 2018. године.

Све додатне информације могу се добити на телефон 011/33 41 755.

Неблаговремена и непотпуна конкурсна документација неће бити разматрана.

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед кандидата за доделу ученичке стипендије утврђује се на основу:

1) успеха оствареног у претходном школовању, и то:

– општег успеха у последња три разреда школовања,

– награда на такмичењима и спортских резултата

2) социјално-економског статуса породице.

Социјално-економски статус породице утврђује се на основу просека укупних месечних прихода по члану породице ученика, за период јануар – март текуће године, те документација којом се доказује инвалидитет детета/родитеља/старатеља, једнородитељски статус породице, подстанарски статус породице и др.

Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова, и то:

1) општи успех за последње три године школовања- исказује се бројем бодова у висини општег успеха (од 4,50 до 5 бодова за сваку школску годину, максимално 15);

2) награде на такмичењима и спортски резултати (5 бодова национална и 3 бода општинска такмичења)

3) Волонтерски и друштвено користан рад (1 бод)

Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице ученика за последња 3 месеца текуће године године, и то:

• Без прихода (5 бодова)

• Испод просечних месечних примања за Републику Србију (3 бода)

• Остали социо-економски услови (1-3 бода)

Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареном по свим основама које се вреднују за доделу ученичке стипендије. Рангирање се врши на основу достављене документације.

V ПОСТУПАК

Пријава са потребном конкурсном документацијом подноси се Фондацији Ана и Владе Дивац, Илије Гарашанина 53а, 11000 Београд до назначеног датума. Комисија разматра пријаве и утврђује коначну ранг-листу кандидата, која се објављује на сајту Фондације.

На основу одлуке о додели стипендије, родитељ/старатељ ученика закључује уговор о стипендији са Фондацијом, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије. Стипендија се исплаћује на месечном нивоу и додељује се без обавезе враћања. Ученик који буде изабран за стипендирање, биће у обавези да најмање 4 сата месечно волонтира о чему ће Фондацију редовно писмено обавештавати.

Кориснику ученичке стипендије обуставља се исплата одобрене стипендије у случају нетачно приказаних података, напуштања редовног школовања или престанка уплате од стране донатора.

VI ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈЕ

Ученику се одобрава исплата стипендије на период од 10 месеци, у току школске године, у једнаким месечним ратама.

Извор: Фондација Ана и Владе Дивац

 

 

Leave a comment