Национална служба за запошљавање расписала је јавни позив за реализацију програма стицања практичних знања који траје до утрошка средстава, најкасније до 30. новембра 2018. године.

Јавни позив за реализацију програма стицања практичних знања

 

Програм
Програм подразумева стицање практичних вештина и знања кроз обављање конкретних послова, заснивањем радног односа код послодавца који припада приватном сектору.

Ко се може укључити у програм?

 • Лица без завршене средње школе, односно без квалификација, укључујући и лица која су завршила функционално основно образовање одраслих;
 • Лица са најмање средњим образовањем, без обзира на врсту стеченог образовања и радно искуство из категорије вишкова запослених и лица која се налазе на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање дуже од 18 месеци, а која немају адекватна и применљива знања, вештине и компетенције за обављање специфичних послова, односно којима су потребна нова знања и вештине или прилагођавање нивоа и садржаја знања и вештина за обављање радних задатака у складу са потребама посла, који по сложености захтева најмање средњи ниво образовања. Реализација
 • Заснивање радног односа на одређено време:

Послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укључено лице у трајању од три месеца, у ком случају има обавезу да задржи лице урадном односу још три месеца након завршетка програма (укупно шест месеци);

 • Заснивање радног односа на неодређено време (на почетку програма или до истека трећег месеца, односно завршетка програма):

Послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укључено лице у трајању од три месеца и има право на накнаду трошкова зараде зајош три месеца, односно у укупном трајању од шест месеци, у којем случају има обавезу да задржи лице у радном односу још најмање шест месеци након остека периода финансирања (укупно 12 месеци).

Шта добија послодавац?
Послодавцу који је засновао радни однос са незапосленим за време стицања знања и вештина за рад, Национална служба за запошљавање:

Рефундира на месечном нивоу нето зараду лица у износу од 25 хиљада динара (за пун фонд радних часова) и припадајући порез и доприносе заобавезно социјално осигурање, у трајању од три или шест месеци (у зависности од врсте радног односа).

Критеријуми за пријаву
Право учешћа у реализацији програма стицања практичних знања може да оствари послодавац под условом:

 • да припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%);
  да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима;
 • да у последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
 • да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује;
 • да је у дозвољеном оквиру опредељеног износа за де минимис државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи;
  да има програм стицања практичних знања и вештина којима треба да овлада лице;
 • да на конкретним пословима запошљава незапосленог са евиденције
  Националне службе за запошљавање, из категорије лица дефинисане овим Јавним позивом и у складу са важећим актима Националне службе за запошљавање, који задовољава опште и посебне услове за укључивање у програм, и:
 • нема искуства и знања за обављање послова за које се организује стицање практичних знања и вештина,
 •  није био/ла у радном односу код послодавца – подносиоца захтева у периоду од шест месеци пре подношења захтева;
 • да има одговарајуће кадровске капацитете, односно:
  има запосленог ментора (са пуним месечним фондом радних сати) са  најмање средњом школом, а у складу са нивоом образовања захтеваним у стандарду посла, који поседује знања и вештине у складу са захтевима посла, односно има сертификате, лиценце, потврде као доказ стручности у областима за које ће бити задужен и има најмање 18 месеца радног искуства на истим или сличним пословима за које лице стиче практична знања и вештине,
 • за лица без завршене средње школе, односно без квалификација, ментор може да има завршену основну школу уколико испуњава све остале наведене услове из претходног става;
 • да има техничке, просторне и друге капацитете за реализацију програма, односно да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају захтевима посла и у складу су са радним местом за које лица стичу практична знања и вештине, као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.

Све остале информације као и начин пријаве можете погледати ОВДЕ.

Извор: iSerbia

 

Leave a comment