Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало је јавни позив за доделу стипендија студентима докторских академских студија.

Стипендије за докторанде

Министарство додељује укупно до 200 стипендија за следеће научне области, гране или дисциплине:

 • физика (до 5 стипендија);
 • хемија (до 15 стипендија);
 • биологија (до 15 стипендија);
 • математика, компјутерске науке и механика (до 8 стипендија);
 • медицина (до 23 стипендије, од тога до 5 стипендија у области стоматологија);
 • геонауке и астрономија (до 6 стипендија);
 • друштвене науке (до 25 стипендија);
 • историја, археологија, етнологија и уметност (до 9 стипендија, од тога до 4 стипендије у области историје и до 2 стипендије у области уметности, с тим што кандидати са завршеним факултетом из области уметности могу искључиво конкуристи за стипендију у области уметности);
 • језик и књижевност (до 8 стипендија);
 • машинство и индустријски софтвер (до 10 стипендија);
 • електроника, телекомуникације и информационе технологије (до 15 стипендија);
 • саобраћај, урбанизам и грађевинарство (до 12 стипендија, свака област до 4 стипендије);
 • материјали и хемијске технологије (до 10 стипендија);
 • енергетика, рударство и енергетска ефикасност (до 7 стипендија);
 • биотехнологија и пољопривреда (до 25 стипендија);
 • уређење, заштита и коришћење вода, земљишта и ваздуха (до 7 стипендија).

Кандидати којима се стипендија одобри распоређују се на научноистраживачке пројекте Министарства који се реализују у текућем циклусу истраживања по програмима од општег интереса утврђених Законом о научноистраживаччкој делатности.

Право учешћа по јавном позиву има дипломирани студент уписан на докторске академске студије на високошколској установи чији је оснивач Република Србија, који испуњава следеће услове:

 • рођен је 1991. године или касније;
 • држављанин је Републике Србије, са пребивалиштем на територији Републике Србије;
 • незапослено је лице;
 • на претходно завршеним нивоима студија има укупну просечну оцену најмање 9,00 (девет), односно најмање 8,50 (осампедесет) у области техничких и биотехничких наука и редовност у студирању;
 • има знање најмање једног светског језика;
 • не користи друге стипендије или кредите, односно да у случају добијања стипендије Министарства престане са њиховим коришћењем.

Кандидати – студенти на докторским академским студијама који конкуришу за стипендију Министарства попуњавају пријаву на јавни позив уз коју подносе документацију. Образац „Пријава на конкурс“ може се преузети овде.

На сајту Министарства објављено је и Упутство о садржини конкурсне документације и ближим условима коришћења стипендије и ангажовања стипендисте.

Попуњена и својеручно потписана ПРИЈАВА са документацијом, из које произилази да испуњавају услове по конкурсу, доставља се Министарству просвете, науке и технолошког развоја препорученом поштом или непосредно преко писарнице Републичких органа, ул. Немањина број 22-26, Београд, са назнаком: „Пријава на конкурс за стипендију – за студенте докторских академских студија“.

Конкурс је отворен закључно са 29.01.2018. године. Министарство ће донети коначну одлуку о додели стипендије најкасније до средине априла 2018. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Допуне документације послате по истеку рока за конкурисање биће третиране као неблаговремене и неће бити разматране.

Министарство ће резултате конкурса објавити на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а сваком кандидату доставити обавештење писаним путем на кућну адресу.

Извор: najstudent.com

Leave a comment