Комитет Токио фонда објавио је конкурс за стипендије за студенте докторских студија. Право учешћа на конкурсу имају најбољи студенти докторских студија Филозофског, Филолошког, Правног, Економског и Факултета политичких наука.

             Стипендије и за докторанде

Услови за конкурисање:

 • да су остварили право на упис у другу годину докторских студија на једном од следећих факултета Универзитета у Београду: Филозофском, Филолошком, Економском, Правном и Факултету политичких наука,
 • да су држављани Републике Србије,
 • да су у тренутку закључивања конкурса млађи од 30 година,
 • да су основне студије завршили са средњом оценом најмање 9,00 и да такав успех имају и на мастер студијама,
 • да говоре најмање два страна језика који се уче на факултету (од којих је један светски).

Сви кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани да доставе програме истраживања и да обаве разговор с члановима Комитета. Део разговора може бити вођен на светском језику за који је кандидат навео да њиме влада.

Приликом избора стипендиста биће узета у обзир средња оцена кандидата, објављени радови, уколико их кандидат има, као и понуђени програм истраживања.

Кандидат подноси на конкурс:

 • пријаву с фотографијом,
 • биографију,
 • уверење о држављанству,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • оверене копије диплома о стеченом факултетском образовању и завршеним претходним студијама, односно уверење о положеним испитима са добијеним оценама,
 • одлуку о одобреној теми докторског рада,
 • уверење о положеним испитима из два страна језика на факултету и
 • списак објављених радова и радове, ако таквих има.

Кандидат који има положен испит из једног страног језика, може, о свом трошку, полагати испит из другог страног језика на Филолошком факултету у току трајања конкурса.

Пријаве с потребном документацијом треба доставити најкасније до 31. децембра 2017. године електронским путем (обавезно) на адресу markob@rect.bg.ac.rs и поштом на адресу: Комитет Токио фонда, Универзитет у Београду, Студентски трг 1, 11000 Београд.

Извор: najstudent.com

Leave a comment