Фондација Новак Ђоковић расписује конкурс за предлоге за проширење капацитета предшколског образовања у Републици Србији, у складу са планираним циљевима Фондације за 2018. годину.

Фондација Новак Ђоковић

Приликом конкурисања, молимо те да имаш у виду следеће битне одреднице:

 • Циљ Фондације је унапређење раног образовања, због чега пријаве које прихватамо морају се односити на објекте за реализацију предшколског образовања деце узраста од једне до шест година.
 • На конкурс се могу пријавити следеће заинтересоване стране: предшколске институције, локалне самоуправе, организације цивилног друштва, нпр.удружења грађана, фондације, задужбине, струковна удружења, спортска удружења, регистрована на територији Републике Србије.
 • У случају пријаве организација цивилног друштва, неопходно је доставити и сагласност предшколске установе и органа локалне самоуправе, која се односи како на веродостојност изнетих података и достављене документације, тако и на предложени објекат/локацију. Сагласност мора бити званична у писаној форми, оверена и потписана.

Пријаве се искључиво морају односити на проширање капацитета предшколског образовања на територији општине из које се конкурише, и то за:

 • Реконструкцију или адаптацију постојећих објеката у којима се реализују програми предшколског образовања;
 • Реконструкцију или адаптацију неискоришћених објеката на територији општине који се могу пренаменити за потребе реализације предшколских програма;
 • Реконструкцију или адаптацију просторија у оквиру функционалних објеката образовног или другог карактера, чија се намена може променити тако да се односи на реализацију полудневних, посебних или специјализованих предшколских програма.

Потребна документација

За учешће на конкурсу потребно је доставити следећу документацију:

 • Попуњен образац пријаве, који можеш преузети ОВДЕ;
 • Извод из листа непоктретности за предложени објекат, не старији од 2 месеца;
 • Извод из катастра за парцелу на којој се налази објекат, не старији од 2 месеца;
 • Извештај овлашћених инжењера о тренутном техничком стању објекта (потребно је проверити стање конструктивних елемента објекта: темеља, зидова и крова; кровног покривача, хоризонталних и вертикалних олука, фасаде и свих осталих спољашњих елемената објекта; сви инжењерски системи морају бити проверени, као и спољни одвод канализационе мреже и спољни довод водоводне мреже; прегледати постојећу електро инсталацију, уземљење, инсталацију громобрана, као и инсталације осветљења, грејања, итд.);
 • Оквирни предмер и предрачун неопходних радова на реконструкцији/адаптацији предложеног објекта/простора.

Попуњени образац за пријаву, заједно са осталом наведеном документацијом, потребно је доставити електронским путем на мејл адресу: projects@novakdjokovicfoundation.org, или
поштом на адресу: ФОНДАЦИЈА НОВАК ЂОКОВИЋ, БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 10А, 11070 БЕОГРАД, са назнаком ЗА КОНКУРС, најкасније до 01. децембра 2017. године, у 17 часова.

Пријаве пристигле након тог рока неће бити разматране.

За све додатне информације у вези са конкурсом можеш се обратити мејлом на адресу projects@novakdjokovicfoundation.org.

Извор: iserbia.rs

Leave a comment