Beo Sport System тражи практиканта на пословима спољнотрговинског пословања. Рок за пријаву је до 01.12.2017. године.

Научи све о спољнотрговинском пословању!

Критеријуми за пријаву:

 • стручна спрема, најмање IV степен
 • добре организационе способности
 • знање енглеског језика, писано и говорно
 • искуство у раду на рачунару, MS Office, посебно Excel, Outlook
 • способност рада у тиму
 • комуникативност
 • рад под притиском и у задатим кратким роковима
 • способност обављања више послова истовремено
 • тачност и прецизност у раду и презентовању информација

Опис и садржај послова:

 • Прибављање, контрола и комплетирање увозно – извозне документације (фактуре, остала пратећа документа испоруке, царинске декларације, контролници и др.)
 • Вођење и комплетирање контролника увоза и извоза (реееxпорта), евиденција царинске књиге
 • Комплетна организација и континуирано праћење увоза и извоза – уговарање свих видова транспорта, осигурања робе у превозу, царињење, сарадња са шпедицијама како у земљи тако и шире, и остали пратећи послови.
 • Праћење привремених увозно – извозних послова (искуство у раду са царинским магацинима)
 • Вођење евиденције и достављање извештаја о амбалажном и електричном и електронском отпаду.

Биографије слати искључиво на српском језику, обавезно приложити фотографију скоријег датума, евентуалне препоруке и сертификате.

Пријаве слати на адресу: praksa.spoljnotrgovinsko.poslovanje@beosport.com.

Извор: portalmladi.com

Leave a comment